Индекс аутора В...

Име почиње словом В

Валентина Милосављевић

5     СПОЉНА ТРГОВИНА МЕКСИКА И САРАДЊА СА СРБИЈОМ ...     313-333

Валентина Несторов

4     КОНВЕРГЕНЦИЈА У ФУНКЦИОНИСАЊУ БАНКАРСКИХ И НЕБАНКАРСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У СРБИЈИ ...     353-376

Вања Драгићевић

7     ОН-ЛАЈН ПРОМОТИВНЕ ТЕХНИКЕ КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА ПРОМОТИВНИХ МОГУЋНОСТИ ВЕБ САЈТОВА ...     421-435
6     ЕВАЛУАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА У СРБИЈИ ...     71-81

Вања Шушњар Чанковић

2     ИНДЕКС МОНЕТАРНИХ УСЛОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     161-178

Васили Василије Остојић

7     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     235-248

Васо Арсеновић

12     УПРАВЉАЊЕ МАРКОМ У ФУНКЦИЈИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     297-312

Велида Зимоњић

3     ИСПИТИВАЊЕ НИВОА САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА БАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     475-486

Велимир Лукић

2     ИНФЛАЦИЈА И ИНФЛАТОРНИ ДИФЕРЕНЦИЈАЛИ У БОГАТИЈИМ ЧЛАНИЦАМА ЗОНЕ ЕВРА ...     165-186

Вељко Маринковић

2     УТИЦАЈ ДИМЕНЗИЈА ПЕРЦИПИРАНЕ ВРЕДНОСТИ НА ЛОЈАЛНОСТ КЛИЈЕНАТА ...     401-417
5     МОДЕЛИ ЗА МЕРЕЊЕ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ ...     383-402
6     ЕФЕКТИ УПРАВЉАЊА ОДНОСИМА СА ПОТРОШАЧИМА НА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ...     237-258

Вера Ђорђевић

1     УЛОГА КВАНТИТАТИВНИХ ТЕХНИКА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА ...     1-10

Вера Мировић

4     ФУНКЦИОНАЛНА ЗАВИСНОСТ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ...     361-383
3     ОЦЕНИВАЊЕ УТИЦАЈА ПОРЕСКИХ ОБЛИКА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ У САД ...     481-499
5     ПАНЕЛ КОИНТЕГРАЦИОНА АНАЛИЗА ВОЈНИХ РАСХОДА И ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ОДАБРАНИМ ЗЕМЉАМА БАЛКАНА ...     375-390

Верица Бабић

2     ЗНАЧАЈ ЛИДЕРСТВА ЗА УСПЕХ ПРОЦЕСА ПРЕУЗИМАЊА ...     47-61

Верка Јовановић

5     ПРОСТОРНА АНАЛИЗА И РЕГИОНАЛНЕ РАЗЛИКЕ ТРГОВИНСКОГ СЕКТОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     63-79

Веселин Драшковић

2     ПУТ У ИНСТИТУЦИОНАЛНИ НИХИЛИЗАМ – СЛУЧАЈ ДРЖАВА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     451-464

Веселка Павлова

7     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПРЕМИСА, ФАКТОРА И БАРИЈЕРА РАЗВОЈА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУ ...     99-111

Весна Буцевска

1     ДЕФИЦИТИ ПЛАТНОГ БИЛАНСА У ЗЕМЉАМА КАНДИДАТИМА ЗА УЛАЗАК У ЕУ И ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КАНДИДАТИМА: ...     305-318
1     ДЕТЕРМИНАНТЕ НЕЈЕДНАКОСТИ ДОХОТКА У ЗЕМЉАМА КАНДИДАТИМА ЗА ЧЛАНСТВО У ЕУ: ПАНЕЛ АНАЛИЗА ...     397-413

Весна Јанковић Милић

9     ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОД ЕЛЕКТРОНСКЕ И ЕЛЕКТРИ ...     393-409
2     КОНКУРЕНТНОСТ И ПРОЦЕС ПРИДРУЖИВАЊА ЕУ: ДА ЛИ ЗЕМЉЕ КАНДИДАТИ МОГУ ПОСТАТИ КОНКУРЕНТНЕ КАО ...     415-432
5     АНАЛИЗА ФАКТОРА МОТИВАЦИЈЕ: УСЛОВЉЕНОСТ ЛИЧНИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ЗАПОСЛЕНИ ...     77-94

Весна Јанковић-Милић

4     МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОГНОЗИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИМЕНОМ СЕЗОНСКОГ ХОЛТ - ВИНТЕРСОВОГ И ...     233-260
1     УЛОГА КВАНТИТАТИВНИХ ТЕХНИКА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА ...     1-10
7     ПРИМЕНА МЕТОДА АНАЛИЗА ПУТАЊЕ И МОДЕЛИРАЊЕ СТРУКТУРАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     79-93
9     КОРИШЋЕЊЕ ДАТА МИНИНГ ТЕХНИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     101-115
12     УЛОГА МРЕЖНОГ ДИЈАГРАМА У АНАЛИЗИ КАПАЦИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРОЦЕСА ...     695-711

Весна Јањић

9     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА МЕРЕЊА И УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     303-318
3     ИЗВОРИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ ...     321-334
5     ЦВП АНАЛИЗА УТИЦАЈА ТРОШКОВНЕ СТРУКТУРЕ НА ДОБИТАК ПРЕДУЗЕЋА ...     547-562
5     УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВЕНА ИНФОРМАЦИОНА ПОДРШКА У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПРОИЗВОДНО-ПРОДАЈНОГ АСОРТИ ...     415-432

Весна Мартин

6     УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ У ИЗАБРАНИМ ЗЕМАЉАМА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     87-109
6     СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДЕВИЗНОМ ТРЖИШТУ ...     381-399

Весна Милановић

7     ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ КОМУНИКАЦИЈОМ СА СУПЕРВИЗОРОМ И ЛИЧНИМ ПОВРАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ...     535-554
6     ОДНОС ИЗМЕЂУ ИНТЕРНИХ ФАКТОРА И ПЕРЦЕПЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ О ЗЕЛЕНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     249-267

Весна Милановић-Голубовић

6     КОРПОРАТИВНО РЕБРЕНДИРАЊЕ КАО ПОСЛЕДИЦА СПАЈАЊА И ПРИПАЈАЊА У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ ...     71-90

Весна Милићевић

2     ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ АГРАРНОГ СЕКТОРА СРБИЈЕ ...     159-167

Весна Петровић

5     ВЕЗА ИНТРА-ИНДУСТРИЈСКЕ ТРГОВИНЕ СА СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА ...     357-368

Весна Пророк

1     ПОЖЕЉНИ ПРАВЦИ РЕФОРМЕ МЕЂУНАРОДНОГ ТРГОВИНСКОГ СИСТЕМА ИЗ УГЛА РАЗВОЈНИХ ПОТРЕБА МАЛИХ ЗЕ ...     139-160

Весна Рајић

8     ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ КАО ДОПУНА ОБАВЕЗНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ У СРБИЈИ ...     541-560

Весна Секулић

5     КАКО ПРИМЕНИТИ КОНЦЕПТ КАРТЕ ИЗБАЛАНСИРАНИХ ПЕРФОРМАНСИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     63-79
5     РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ И ЗЕМАЉА У РЕГИОНУ У УСЛОВИМА ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ ...     75-86

Весна Стојановић Алексић

3     ЗАВИСНОСТ ОДНОСА РАЗМЕНЕ ЛИДЕР – СЛЕДБЕНИК И ЛИДЕРСКОГ СТИЛА: ИСТРАЖИВАЊЕ У СРПСКИМ ОРГАНИ ...     363-383
6     ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈСКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НОВИХ ПОДУХВАТА У ОБЛАСТИ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГИЈА ...     563-574

Видоје Стефановић

8     УПРАВЉАЊЕ ЗАДОВОЉСТВОМ ГОСТИЈУ У РЕСТОРАТЕРСТВУ - РЕЧ МЕНАЏЕРА ...     379-388
5     ПРИМЕНА ДИСКОНФИРМАЦИЈСКОГ МОДЕЛА У МЕРЕЊУ КВАЛИТЕТА ХОТЕЛСКИХ УСЛУГА ...     201-216
1     ТУРИЗАМ КАО ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ФЕНОМЕН: ПОЈМОВНИ И ВРЕМЕНСКИ ОБУХВАТ ...     269-282

Викторија Бојовић

3     ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – ВИШЕСТРУКО РАЗУМЕВАЊЕ ПОЈМА И НЕДВОСМИСЛЕНА ПОТРЕБА ЗА КОНЦЕПТОМ ...     175-192

Винко Лепојевић

4     МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОГНОЗИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИМЕНОМ СЕЗОНСКОГ ХОЛТ - ВИНТЕРСОВОГ И ...     233-260
1     УЛОГА КВАНТИТАТИВНИХ ТЕХНИКА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА ...     1-10
7     ПРИМЕНА МЕТОДА АНАЛИЗА ПУТАЊЕ И МОДЕЛИРАЊЕ СТРУКТУРАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     79-93
9     КОРИШЋЕЊЕ ДАТА МИНИНГ ТЕХНИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА ...     101-115
7     ОДНОС ГОДИНА СТАРОСТИ И ПОЛА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА ЊИХОВИМ ЗАД ...     263-280
3     СУОЧАВАЊЕ СА ИНТЕРНИМ УЗРОЦИМА НЕЛИКВИДНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈ ...     301-318
3     УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19 НА КОМПЕНЗАЦИЈЕ ТОП МЕНАЏЕРА ДОП ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА ...     325-341

Виолета Домановић

1     ЕФЕКТИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ИЗВОЗНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБ ...     1-23
8     УЛОГА РАЧУНОВОДСТВА У ОЦЕНИ ПЕРФОРМАНСИ ИНОСТРАНИХ ФИЛИЈАЛА ...     113-128
3     ИЗВОРИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ ...     321-334

Виолета Јовановић

6     ДА ЛИ ИНДУСТРИЈСКИ КЛАСТЕРИ ДОПРИНОСЕ ИНОВАЦИОНИМ ПЕРФОРМАНСАМА ОРГАНИЗАЦИЈА? АНАЛИЗА ПУТА ...     387-406

Виолета Тодоровић

2     РЕДЕФИНИСАЊЕ УЛОГЕ БАНКАРСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     19-37
6     СТРУКТУРИРАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА ПРИМЕНОМ АНА ...     107-122
4     УТИЦАЈ ДИГИТАЛНЕ ВАЛУТЕ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР У ЕВРОПИ ...     481-494
4     ТРАДИЦИОНАЛНИ И БИХЕВИОРАЛНИ ПРИСТУП РИЗИКУ У ФИНАНСИЈАМА ...     497-513

Витомир Старчевић

3     УЛОГА ДЕПОЗИТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У РАЗВОЈУ РЕАЛНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ...     39-53

Владан Вучић

1     УСКЛАЂИВАЊЕ СА ПРОПИСИМА ЕУ У ОБЛАСТИ ПОЛИТИКЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ И СИСТЕМА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ У ЗЕМ ...     173-191

Владана Хамовић

6     ЗНАЧАЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ЈАЧАЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СРБИЈЕ ...     217-230

Владиа Бориссова

9     ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ АУТОРСКИХ ПРАВА ЗА ЕМИТОВАЊЕ, ПРЕНОШЕЊЕ, И КАБЛОВСКО РЕЕМИТОВАЊЕ УМЕТНИЧ ...     129-138

Владимир Грдинић

7     ОТКРИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПРЕВАРА: ВИТАЛНА УЛОГА ФОРЕНЗИЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ У САВРЕ ...     407-418

Владимир Ивановић

5     КАКО ПРИМЕНИТИ КОНЦЕПТ КАРТЕ ИЗБАЛАНСИРАНИХ ПЕРФОРМАНСИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     63-79

Владимир Костић

4     РАЗВОЈНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ ...     487-502

Владимир Милићевић

8     СИСТЕМ ОБУКЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ БАЗИРАН НА САВРЕМЕНИМ ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА ...     445-460

Владимир Михајловић

3     САВРЕМЕНА АНАЛИЗА МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ ПРИМЕНОМ ИС-ПЦ-МР МОДЕЛА ...     465-485

Владимир Његомир

2     ПРИМЕНА МАРКОВИЦЕВОГ МОДЕЛА У ФОРМИРАЊУ ЕФИКАСНИХ ПОРТФОЛИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У РЕПУБЛ ...     17-34
8     РАЗЛОЗИ СЛАБИЈЕГ УСПЕХА ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ ИНВЕСТИТОРА НА ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ СРБИЈЕ ...     121-137
2     УТИЦАЈ КОВИД-19 НА ПОСЛОВАЊЕ ОСИГУРАВАЈУЋИХ И РЕОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА ...     445-459

Владимир Обрадовић

8     ЕКСТЕРНО ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     155-176

Владимир Радовановић

4     ВИНСКИ МАРКЕТИНГ: УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА СРПСКИХ ПОТРОШАЧА ПРИ ИЗБОРУ ВИНА ...     199-215

Владимир Станчић

6     ИЗБОР СИСТЕМА МЕРИЛА ПЕРФОРМАНСИ У ПРЕДУЗЕЋУ ОРИЈЕНТИСАНОМ НА СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА АКЦИОН ...     81-100

Владимир Џенопољац

8     САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ВРЕДНОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА МЕТЕ У ПОСТУПКУ АКВИЗИЦИЈЕ ...     105-116
4     ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА ПОМОЋУ УСКЛАЂЕНЕ ЛИСТЕ ...     193-217

Владислав Марјановић

5     СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈАУ САВРЕМЕНОЈ РАЗВОЈНОЈ ЕКОНОМИЈИ ...     65-84
4     ЗНАЧАЈ И УТИЦАЈ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ...     369-382

Владо Вујанић

5     ДОПРИНОС МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ УБЛАЖАВАЊУ ПОСЉЕДИЦА СВЈЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У ПОЉСКОЈ ...     329-350

Властимир Лековић

3     КЉУЧНИ АСПЕКТИ РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     335-351

Војислав Илић

3     РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЗНАЊУ КАО ФАКТОР ПОВЕЋАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ ...     191-214

Вук Гарача

7     УТИЦАЈ НОВЕ ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА СОЦИЈАЛНУ ФУНКЦИЈУ БАЊСКИХ И КЛИМАТСКИХ ОДМАРАЛИШТ ...     255-273

Вукашин Шушић

8     КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ КАО ТРЖИШНА НИША ПОСЛОВНОГ ТУРИЗМА ...     523-539
6     УСЛОВИ И МОГУЋНОСТ ИСКОРИШЋАВАЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКОГ РАЗ ...     91-104
5     ПРОМЕНЕ У ПРОСТОРНОМ И ФУНКЦИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ СОКОБАЊЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА ...     59-69
4     ТУРИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ И МОТИВИ ТУРИСТИЧКИХ ПУТОВАЊА ...     187-200
11     УЛОГА ИЦТ-А У УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА ...     681-694
6     ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ТУРИЗМАРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     219-232
3     ПОТЕНЦИЈАЛИ РАЗВОЈА ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА ЈУГОЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ...     341-356

Индекс: