Индекс аутора Д...

Име почиње словом Д

Давид Јововић

2     УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ РЕГИОНА У СВЕТЛУ ПОРУКА ТЕОРИЈЕ ЕНДОГЕНОГ РАСТА ...     319-333

Данијела Деспотовић

5     НЕОПХОДНОСТ ДЕФИНИСАЊА НОВЕ КОНКУРЕНТСКЕ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     51-62
2     МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ КАО ЗНАЧАЈАН ФАКТОР ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ С ...     17-32

Данијела Јаћимовић

1     УТИЦАЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА МЕЂУНАРОДНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ И ТРГОВИНСКЕ ТОКОВЕ У РЕГИОНУ З ...     1-20

Данијела Стошић

4     РАЗЛИКЕ У ЗНАЧАЈУ ПОЈЕДИНИХ АСПЕКАТА ПОСЛОВНОГ УСПЕХА У ЗАВИСНОСТИ ОД СТАРОСТИ И ОБРАЗОВАЊ ...     515-531
3     ИСТРАЖИВАЊЕ ДИНАМИКЕ И ОГРАНИЧАВАЈУЋИХ ФАКТОРА ЗАПОСЛЕНОСТИ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ...     33-48
2     УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ РАЗВОЈЕМ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ МАРКЕТИНГА ...     17-29
4     СПЕЦИФИЧНОСТИ И ИЗАЗОВИ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ...     319-335

Данијела Стошић Панић

4     ЕФЕКТИ ЛЕАН АЛАТА У ПОСТИЗАЊУ ЛЕАН СКЛАДИШТЕЊА ...     517-534

Даница Чигоја Пипер

8     СТАВОВИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ПОСЛОВНОМ СЕКТОРУ СРБИЈЕ ...     275-289

Даница Шантић

6     УРБАНА ОДРЖИВОСТ ПОСМАТРАНА У СВЕТЛУ МИГРАЦИЈА - СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ГРАД ЛЕСКОВАЦ, СРБИЈА ...     105-119

Дејан Драгијевић

1     АНАЛИЗА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И КОНКУРЕНЦИЈЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     427-444

Дејан Ђорђевић

10     ПРЕДУЗЕТНИЧКО ПОНАШАЊЕ КОД МЛАДИХ – РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ ...     467-479
4     ДЕСТИНАЦИЈЕ УРБАНОГ ТУРИЗМА У СВЕТУ ...     343-364

Дејан Ж. Ђорђевић

3     ПОЛИТИКА КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕУ ...     349-359
4     ВИНСКИ МАРКЕТИНГ: УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА СРПСКИХ ПОТРОШАЧА ПРИ ИЗБОРУ ВИНА ...     199-215
11     УЛОГА ИЦТ-А У УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА ...     681-694
6     ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ТУРИЗМАРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     219-232
3     ПОТЕНЦИЈАЛИ РАЗВОЈА ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА ЈУГОЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ...     341-356
6     УРБАНА ОДРЖИВОСТ ПОСМАТРАНА У СВЕТЛУ МИГРАЦИЈА - СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ГРАД ЛЕСКОВАЦ, СРБИЈА ...     105-119

Дејан Јакшић

6     СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА РЕВИЗИЈСКИХ ФИРМИ У СРБИЈИ ...     549-559
8     КОНЦЕНТРАЦИЈА ТРЖИШТА РЕВИЗИЈСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     117-130
8     ПРОФЕСИЈА ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     97-109

Дејан Јовановић

9     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА МЕРЕЊА И УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     303-318
5     ЕКОЛОШКА РЕВИЗИЈА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ...     521-538
5     ЦВП АНАЛИЗА УТИЦАЈА ТРОШКОВНЕ СТРУКТУРЕ НА ДОБИТАК ПРЕДУЗЕЋА ...     547-562
5     УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВЕНА ИНФОРМАЦИОНА ПОДРШКА У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПРОИЗВОДНО-ПРОДАЈНОГ АСОРТИ ...     415-432

Дејан Петровић

2     МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ЦОСТ-БЕНЕФИТ АНАЛИЗЕ У ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЗГРАДАРСТВУ ...     355-378

Дејан Ризнић

11     РАЗВОЈНА СРЕДСТВА У РЕГИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ ...     153-167
13     ОГРАНИЧЕЊА ЦВП АНАЛИЗЕ И ПРЕЛОМНЕ ТАЧКЕ РЕНТАБИЛИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОВНОГ ОДЛУЧИВАЊА ...     713-726

Дејан Секулић

7     МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ КОВИД-19 И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ЗАДОВОЉСТВО ГОСТИЈУ И НАМЕРЕ ПОНАШАЊА ...     533-549

Дејан Спасић

8     ДА ЛИ СРПСКЕ КОМПАНИЈЕ ПРУЖАЈУ РЕЛЕВАНТНА ОБЕЛОДАЊИВАЊА О ГУДВИЛУ? ...     127-138

Дејан Трифуновић

7     ПРЕГЛЕД МЕТОДА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА ...     511-526

Дејана Гајинов

5     ТРАНСПАЦИФИЧКИ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ...     83-102

Дејана Златановић

7     МОДЕЛ СИСТЕМА СПОСОБНОГ ДА ОПСТАНЕ У (РЕ)ДИЗАЈНИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА ...     101-120
6     ЕФЕКТИ УПРАВЉАЊА ОДНОСИМА СА ПОТРОШАЧИМА НА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ...     237-258

Дејана Мартинов

8     АНАЛИЗА ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ ЗА УСЛУГАМА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА У ЈУЖНОБАЧКОМ ОКРУГУ ...     131-148

Декиче Џамал

6     УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПЛАТНИ БИЛАНС У АЛЖИРУ: ПРИСТУП АРДЛ МОДЕЛА ...     95-116

Денис Куштер

7     УТИЦАЈ УПРАВЉАЊА ОБРТНИМ КАПИТАЛОМ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ: ИСКУСТВА ИЗ СРПСКЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУ ...     117-131

Дијана Граховац

3     ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ЕФЕКАТА РЕСТРИКТИВНЕФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ: СЛУЧАЈ АРГЕНТИНЕ И СРБИЈЕ ...     165-179

Дино Мартеллато

1     ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЕКОНОМИЈА ПОСЛЕ ВЕЛИКЕ РЕЦЕСИЈЕ ...     1-17

Докић Алекса

4     РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈЕ У СРБИЈИ – НЕДОСТАТАК КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА ПЕРФОРМАНСИ И РАЗВ ...     335-356

Драган Алексић

5     УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ КАО НАЧИН ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ПРОБЛЕМА АСИМЕТРИЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА НА ТРЖИШТУ ...     377-397

Драган Васиљевић

10     ИНОВАЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА ЛОГИСТИКЕ И ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА У ГЛОБАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ ...     667-679

Драган Вујовић

3     УТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ДРЖАВНИХ СУБВЕНЦИЈА НА РАЗВОЈ ВИНОГРАДАРСТВА У СРБИЈИ ...     179-198

Драган Глигорић

5     ДОПРИНОС МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ УБЛАЖАВАЊУ ПОСЉЕДИЦА СВЈЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У ПОЉСКОЈ ...     329-350

Драган Дукић

5     УЛОГА МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГА У РАЗВОЈУ МАЛОГ БИЗНИСА ...     219-233

Драган Ђуричин

1     СТРАТЕГИЈСКА АНАЛИЗА ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     1-46

Драган Јовић

2     ИНДЕКС МОНЕТАРНИХ УСЛОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ...     161-178

Драган Миловановић

14     УЛОГА ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА У РАЗВОЈУ ТРЖИШТА КАПИТАЛА ...     727-740

Драган Михајловић

8     ПОСЛОВНА ЕТИКА И МОРАЛ У БИЗНИСУ ...     241-252

Драган Петровић

1     КОНЦЕПУТАЛНА СПОНА ‘ИНСТИТУИЦИЈЕ-ПОЈЕДИНЦИ’ КАО ОСНОВА АЛТЕРНАТИВНИХ ЕКОНОМСКИХ МЕТОДОЛОГИ ...     1-20
1     МЕТОДОЛОШКИ ХОЛИЗАМ И САВРЕМЕНИ МЕЈНСТРИМ У ЕКОНОМИЈИ ...     1-14
4     ДОПРИНОС ХАЈЕКА И КЕЈНЗА РАЗВОЈУ ТЕОРИЈСКОМЕТОДОЛОШКОГ ПЛУРАЛИЗМА У ЕКОНОМСКОЈ НАУЦИ ...     487-501

Драган Станковић

4     РАЗВОЈ МАСОВНЕ ПРОЦЕНЕ И ОПОРЕЗИВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КАО ОСНОВА ПОВЕЋАЊА ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕ ...     67-88

Драган Ћоћкало

10     ПРЕДУЗЕТНИЧКО ПОНАШАЊЕ КОД МЛАДИХ – РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ ...     467-479

Драгана Божић

8     МЕЂУЗАВИСНОСТ ЕФИКАСНОСТИ ЈАВНИХ РАСХОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ПРИВРЕДНОГ РАСТА У РАСТУ ...     551-565

Драгана Вукадиновић

6     УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ КАО ИЗВОР ОДРЖИВЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     85-98

Драгана Гашевић

7     ИДЕНТИФИКАЦИЈА КЉУЧНИХ ДЕТЕРМИНАНТИ САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА ...     301-321

Драгана Дринић

7     ИДЕНТИФИКАЦИЈА КЉУЧНИХ ДЕТЕРМИНАНТИ САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА ...     301-321

Драгана Крагуљ

2     ПРЕГЛЕД ЕКОНОМСКИХ ИНДИКАТОРА И ИНДИКАТОРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ: ПРИКА ...     459-477

Драгана Марковић

9     ФИНАНСИЈСКИ ПОДСТИЦАЈИ ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ У ДРЖАВАМА ЕУ И СРБИЈИ ...     561-578
5     ЕФЕКТИ ЕВРОПСКЕ МОНЕТАРНЕ УНИЈЕ НА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ...     685-694

Драгана Мацура

1     ПРЕДВИЂАЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ ТЕРЕТНОГ ВОЗА ПОМЋУ МОДЕЛА ВРЕМЕНСКИХ СЕРИЈА ...     1-17

Драгана Раденковић Јоцић

3     САРАДЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ПЕРИОДУ ОТВАРАЊА ПРЕГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ ...     289-304
3     ПРИСТУП КОЕВОЛУЦИЈЕ – НЕОПХОДНОСТ ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА НОВОГ ПРОИЗВОДА ...     465-482
4     ПРАВНА ПРИРОДА И УЛОГА СВОП АРАНЖМАНА И ОПЦИЈА КАО ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ...     459-480
4     УТИЦАЈ ТРЕТМАНА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ДОМАЋЕМ ЗАКОНОДАВСТВУ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ...     501-516
2     УТИЦАЈ БИЛАТЕРАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ СПОРАЗУМА НА ПРИВЛАЧЕЊЕ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     145-170

Драгана Раденковић-Јоцић

1     УТИЦАЈ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА КОМПАНИЈА НА ЊИХОВУ КОНКУРЕНТНОСТ ...     1-17
1     ПРАВНИ ОДНОС ИЗМЕЂУ АКЦИОНАРА И ДИРЕКТОРА У ЗЕМАЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КАО ЕЛЕМЕНТ КОНКУР ...     1-31
5     ЗАШТИТА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У КОНТЕКСТУ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ ...     337-350

Драгана Ранђеловић

7     НОРМАТИВНИ ОКВИР КАО ОСНОВА КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕ ...     129-154

Драгана Рејман Петровић

6     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА МЕЂУЗАВИСНОСТИ ИКТ-А И ЕКОНОМСКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ ОДАБРАНИХ ЕВРОПСКИХ ДРЖА ...     259-280

Драгица Стојановић

8     ПОСЛОВНА ЕТИКА И МОРАЛ У БИЗНИСУ ...     241-252

Драгољуб Симоновић

13     КАРАКТЕРИСТИКЕ КРЕТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ СТАНОВНИШТВА БЕОГРАДА ПРЕМА ПОПИСУ ИЗ 2002. ГОДИНЕ ...     191-199

Драгомир Димитријевић

7     ОЦЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ПРИМЕНА КЛАСТЕР АНАЛИЗЕ ...     545-571

Драгослав Китановић

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12
1     МЕТОДОЛОШКИ ХОЛИЗАМ И САВРЕМЕНИ МЕЈНСТРИМ У ЕКОНОМИЈИ ...     1-14
2     УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПРИВРЕДНИ РАСТ СРБИЈЕ ...     13-27
1     ПОСТМОДЕРНИЗАМ И ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА ...     139-150

Драгослава Средојевић

1     ТЕХНОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ У ЕКОНОМИЈИ РАСТА: НЕОКЛАСИЧНИ, ЕНДОГЕНИ И ЕВОЛУТИВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ П ...     177-194
3     КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СИСТЕМА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ ...     167-185

Дражен Марић

4     ВИРАЛНИ МАРКЕТИНГ КАО СПЕЦИФИЧНА ФОРМА МАРКЕТИНГА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА БАЗИРАНОГ НА ИНТЕРНЕТ ...     41-49
12     ПОТРОШАЧКО ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ...     169-185

Дринка Пековић

7     ЕФЕКТИ ДОЗНАКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА НА РУРАЛНО И РЕГИОНАЛНО СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     105-120

Душан Игњатовић

3     КОСТ-БЕНЕФИТ АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТСКОГ РЕНОВИРАЊА ЗГРАДЕ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА ЈАВНЕ ОПШТИНСКЕ ЗГРАД ...     45-66

Душан Марковић

4     УПРАВЉАЊЕ СОЦИО - ПОЛИТИЧКИМ РИЗИКОМ, ЛОКАЛИЗАЦИЈОМ ПОСЛОВАЊА И МАРКЕТИНГА У ИНОСТРАНСТВУ ...     41-57
5     ПОСТ-АКВИЗИЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ У ТРАНЗИЦИОНИМ ПРИВРЕДАМА: ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ПРЕУЗЕТЕ КОМПАНИЈ ...     495-512

Душан Теодоровић

1     ВРЕМЕНСКО РАСПОРЕЂИВАЊЕ РАДОВА НА САОБРАЋАЈНИМ МРЕЖАМА ...     1-18

Душица Семенченко

6     ОЦЕНА ПРИМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНИХ И КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЕВРОПИ КОРИШЋЕЊЕМ ТОПСИС МЕТОДЕ ...     529-544

Душко Ранисављевић

7     РЕАЛНА ПРОЦЕНА РАЦИА: КРЕДИТ/ВРЕДНОСТ НЕКРЕТНИНЕ - КЉУЧ СМАЊЕЊА КРЕДИТНОГ РИЗИКА ...     449-468

Индекс: