Индекс аутора М...

Име почиње словом М

Маја Гавриловић

3     САРАДЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ПЕРИОДУ ОТВАРАЊА ПРЕГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ ...     289-304

Маја Ивановић-Дјукић

1     МЕТОДЕ ЗА РЕШАВАЊЕ АГЕНЦИЈСКОГ ПРОБЛЕМА ...     1-12

Маја Ивановић-Ђукић

4     ПОДСТИЦАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕН ...     49-62
7     ОДНОС ГОДИНА СТАРОСТИ И ПОЛА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА ЊИХОВИМ ЗАД ...     263-280

Маја Ивановић-Ђукић

3     ИЗАЗОВИ МЕðУНАРОДНОГ ПОСЛОВНОГ КОМУНИЦИРАЊА И ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     273-292

Маја Ивановић-Ђукић

4     ПОДСТИЦАЊЕ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У ФУНКЦИЈИ ПРИДРУЖИВАЊА СРБИЈЕ ЕУ ...     45-58
3     СУОЧАВАЊЕ СА ИНТЕРНИМ УЗРОЦИМА НЕЛИКВИДНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈ ...     301-318
3     УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19 НА КОМПЕНЗАЦИЈЕ ТОП МЕНАЏЕРА ДОП ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА ...     325-341

Маја Лазић

4     ПОДСТИЦАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕН ...     49-62

Маја Мијатов

6     УТИЦАЈ НИВОА ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ НА КОРЕЛАЦИЈУ ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И ДИМЕНЗИЈА ЛИЧ ...     497-510

Маја Стојановић

5     ДРЖАВНА ПОМОЋ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И СРБИЈИ ...     205-220

Маја Стругар Јелача

6     ПРЕДЛОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ ОКВИРА НА ОСНОВУ ТЕОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ И ДОСАДАШЊЕ ПРИМЕНЕ MLQ УПИТНИКА ...     549-562
5     ЗНАЧАЈ АКТИВНОГ СТИЛА ЛИДЕРСТВА ЗА ИНОВАТИВНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     481-495

Манић Емилија

4     РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈЕ У СРБИЈИ – НЕДОСТАТАК КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА ПЕРФОРМАНСИ И РАЗВ ...     335-356

Мариа Власова

6     АНАЛИЗА ОДНОСА ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И АНГАЖОВАЊА РАДНИКА ...     243-262

Марија Анђелковић Пешић

3     ПОСЛОВНА КУЛТУРА КАО АКЦЕЛЕРАТОР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МОДЕЛА ПОСЛОВНЕ ИЗВОРНОСТИ ...     29-39
2     УПРАВЉАЊЕ ВАРИЈАЦИЈАМА У ВРЕМЕНУ, КВАЛИТЕТУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И АУТПУТИМА АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОВЕ ...     343-353

Марија Анђелковић-Пешић

9     КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПОСЛОВАЊА ...     155-172
12     УЛОГА МРЕЖНОГ ДИЈАГРАМА У АНАЛИЗИ КАПАЦИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРОЦЕСА ...     695-711

Марија Братић

12     СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА НА ПРОСТОРУ СТАРЕ ПЛАНИНЕ ...     323-337

Марија Вељковић

2     ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАПИТАЛ У ФУНКЦИЈИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     315-340

Марија Врањеш

7     ИДЕНТИФИКАЦИЈА КЉУЧНИХ ДЕТЕРМИНАНТИ САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА ...     301-321

Марија Вуковић

3     ЕМПИРИЈСКА ОЦЕНА ФИСКАЛНЕ ПОЗИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     217-232
4     АНАЛИЗА ФИСКАЛНОГ СТРЕСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     55-69
8     АНАЛИЗА ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ ЗА УСЛУГАМА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА У ЈУЖНОБАЧКОМ ОКРУГУ ...     131-148

Марија Јовановић

5     ДА ЛИ ЕФИКАСНА УПОТРЕБА „ВИДЉИВОГ“ ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ КАПИТАЛА ДЕТЕРМИНИШЕ РЕНТАБИЛНОСТ АУТОМО ...     515-539

Марија Копривица

5     АНАЛИЗА РАЗВИЈЕНОСТИ ТРЖИШТА ОСИГУРАЊА НА ОСНОВУ СИГМОИДНЕ ФУНКЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ ЗЕМАЉА ЗАПА ...     221-236

Марија Марчетић

2     УТИЦАЈ ФИСКАЛНЕ И МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА ЕКСТЕРНУ НЕРАВНОТЕЖУ У СРБИЈИ ...     21-35

Марија Никодијевић

4     ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ КОНЦЕПАТА БУЏЕТИРАЊА У ПРЕРАЂИВАЧКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У СРБИЈИ - ЕМПИРИЈСКО И ...     61-76

Марија Павловић

10     ЗНАЧАЈ ПРИВРЕДНИХ ЦИКЛУСА У САВРЕМЕНИМ ТРЖИШНИМ ПРИВРЕДАМА ...     153-167

Марија Петровић Ранђеловић

6     ЗНАЧАЈ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СЕКТОРА МСПП ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     253-272
9     АНАЛИЗА НАЦИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ПРИЗМУ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     743-758
3     ТРЖИШТА У НАСТАЈАЊУ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА МАЛОПРОДАЈЕ: СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА БРИК-А ...     479-500

Марија Петровић-Ранђеловић

6     АНАЛИЗА ИЗВОЗНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ РЦА ИНД ...     399-420
7     УТИЦАЈ ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ НА ОБЛИКОВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПЕРФОРМАНСИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     575-590
3     МЕЂУЗАВИСНОСТ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ПОЉОПРИВРЕДЕ НА НИВОУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     323-342

Марија Радосављевић

6     ПРОЦЕСНА ОРИЈЕНТАЦИЈА КАО ОСНОВ ПОВЕЋАЊА ЗРЕЛОСТИ УПРАВЉАЊА ЛАНЦЕМ СНАБДЕВАЊА ...     407-423
3     АНАЛИЗА ФАКТОРА И ЕФЕКАТА КВАЛИТЕТА ДИЗАЈНА ПРОИЗВОДА ...     495-513
4     ЕФЕКТИ ЛЕАН АЛАТА У ПОСТИЗАЊУ ЛЕАН СКЛАДИШТЕЊА ...     517-534
4     АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ КАНАЛА ДИСТРИБУЦИЈЕ – МАЛОПРОДАЈНИ ЛАНЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     501-519
4     ИДЕНТИФИКАЦИЈА И АНАЛИЗА КЉУЧНИХ ФАКТОРА УПРАВЉАЊА ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА ...     57-78
5     АНАЛИЗА ФАКТОРА МОТИВАЦИЈЕ: УСЛОВЉЕНОСТ ЛИЧНИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ЗАПОСЛЕНИ ...     77-94
6     ХР ПРАКСЕ КРОЗ ОБЈЕКТИВ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ...     541-565

Марија Ракић

5     АНАЛИЗА ФАКТОРА МОТИВАЦИЈЕ: УСЛОВЉЕНОСТ ЛИЧНИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ЗАПОСЛЕНИ ...     77-94

Марија Трајчевски

4     ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ ПОСЛОВАЊА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА ...     397-414

Марија Урошевић

4     ДЕСТИНАЦИЈЕ УРБАНОГ ТУРИЗМА У СВЕТУ ...     343-364

Марија Џунић

7     МОГУЋНОСТИ ИНКОРПОРИРАЊА СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА У ЕКОНОМСКЕ МОДЕЛЕ ...     77-94
9     СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ И КВАЛИТЕТ ИНСТИТУЦИЈА ...     137-150
7     ЕФЕКТИ СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЕФИКАСНОСТ ДРУШТВЕНИХ ИШОДА ...     91-104
5     ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ АКУМУЛАЦИЈЕ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА ...     59-70
6     ОДРЕЂЕНИ АСПЕКТИ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА ...     433-448
2     КОНКУРЕНТНОСТ И ПРОЦЕС ПРИДРУЖИВАЊА ЕУ: ДА ЛИ ЗЕМЉЕ КАНДИДАТИ МОГУ ПОСТАТИ КОНКУРЕНТНЕ КАО ...     415-432

Маријана Ђукић

7     ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ...     109-132

Марина Грубор

4     ЦИЉАЊЕ ИНФЛАЦИЈЕ: ДЕТЕРМИНАНТЕ, ПРЕДУСЛОВИ, ЕФЕКТИ ...     293-312

Марина Ђорђевић

3     ЗАДОВОЉЕЊЕ ПРИНЦИПА ПРАВИЧНОСТИ У ОПОРЕЗИВАЊУ ПОТРОШЊЕ ...     39-52
4     ЗНАЧАЈ МОБИЛНОГ БАНКАРСТВА У НИШАВСКОМ ОКРУГУ ...     385-402
4     АНАЛИЗА ФИСКАЛНОГ СТРЕСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     55-69
7     ЕЛЕМЕНТИ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     73-83
3     АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     29-41
3     ПОВЕЗАНОСТ ПРОГРЕСИВНОСТИ И ИЗДАШНОСТИ КОД ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     33-46
3     ФАКТОРИ ЕФИКАСНОСТИ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     35-49
4     ТРАНСМИСИЈА МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА РЕАЛНА КРЕТАЊА У СРБИЈИ – ВАР АНАЛИЗА ...     53-73
2     АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА НА БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД НА ПРИМЕРУ РЕПУБЛИКЕ ...     311-326
3     ШТА ПОКРЕЋЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ? ИСТРАЖИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОРЕСКЕ АДМИНИС ...     477-496

Марина Милановић

7     CHAID СТАБЛО ОДЛУЧИВАЊА: МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР И ПРИМЕНА ...     563-586
6     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА МЕЂУЗАВИСНОСТИ ИКТ-А И ЕКОНОМСКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ ОДАБРАНИХ ЕВРОПСКИХ ДРЖА ...     259-280

Марина Пепић

2     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВАЛУТНЕ СУПСТИТУЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     167-189
2     УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА СВЕТСКУ ТРГОВИНУ ...     13-31

Марина Станојевић

4     ДЕСТИНАЦИЈЕ УРБАНОГ ТУРИЗМА У СВЕТУ ...     343-364

Марина Тогер

4     ОНО ШТО ВИДИТЕ ЈЕ ОНО ГДЕ ИДЕТЕ: ПРОСТОРНО ПОНАШАЊЕ ТУРИСТА СА КРСТАРЕЊА НА ТУРИСТИЧКИМ ДЕ ...     63-84

Марко Алексић

4     КОРПОРАТИВНА ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ У САВРЕМЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА: ПРИМЕР СРПСКЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ...     227-241

Марко Ђого

1     ПОЖЕЉНИ ПРАВЦИ РЕФОРМЕ МЕЂУНАРОДНОГ ТРГОВИНСКОГ СИСТЕМА ИЗ УГЛА РАЗВОЈНИХ ПОТРЕБА МАЛИХ ЗЕ ...     139-160

Марко Јуракић

7     ИНСТИТУЦИЈЕ КАО ПОКРЕТАЧ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У КЛАСИЧНОЈ, НЕОКЛАСИЧНОЈ И ЕНДОГЕНОЈ ТЕОРИЈИ ...     111-125

Марко Коњикушић

7     ФЕЈСБУК, УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ПРЕДУЗЕТНИЧКА АМБИЦИЈА СТУДЕНАТА У СРБИЈИ ...     409-426

Марко Крстић

2     АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА НА БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД НА ПРИМЕРУ РЕПУБЛИКЕ ...     311-326

Марко Љубеновић

3     УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19 НА КОМПЕНЗАЦИЈЕ ТОП МЕНАЏЕРА ДОП ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА ...     325-341

Марко Маловић

2     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВАЛУТНЕ СУПСТИТУЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     167-189
4     ПРЕВАЗИЋИ ИЛИ ОДУСТАТИ: УСПОН И ПАД ЕМУ ...     59-83

Марко Михић

2     МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ЦОСТ-БЕНЕФИТ АНАЛИЗЕ У ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЗГРАДАРСТВУ ...     355-378

Марко Савићевић

2     АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ИЗВОЗ: СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     171-186
3     ЕФЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНУ КОНКУРЕНТНОСТ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     459-480

Марковић Душан

7     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТРЖИШТА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ ...     525-540

Маркус Емануел Вехрмеистер Тонјер

2     ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПУЊАЧА: ФАКТОРИ ЊИХОВЕ СНАЖНЕ ДИФУЗИЈЕ У НОРВЕШКОЈ ...     19-43

Матеа Златковић

2     ЕКОНОМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА И ДРУГИХ ФАКТОРА НА СТВАРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     453-473

Мехдија Ћосовић

5     УТИЦАЈ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     363-379

Мијушковић Вељко

7     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТРЖИШТА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ ...     525-540

Микица Дреновак

1     ДА ЛИ СУ СВЕ ТЕКСТУАЛНЕ ВЕСТИ САМО ШУМ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ? – УТИЦАЈ ОНЛАЈН ТЕКСТОВА НА ПРИНОСЕ ...     121-144

Мила Георгијевски

2     ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПО АКТИВНОСТИМА ЗАСНОВАН НА ВРЕМЕНУ ...     499-513

Милан Брадић

11     ДА ЛИ СУ ФИНАНСИЈСКИ УСПЕШНА ПРЕДУЗЕЋА У СРПСКОМ ХОТЕЛИЈЕРСТВУ И ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА? ...     309-322
12     СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА НА ПРОСТОРУ СТАРЕ ПЛАНИНЕ ...     323-337
7     УТИЦАЈ НОВЕ ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА СОЦИЈАЛНУ ФУНКЦИЈУ БАЊСКИХ И КЛИМАТСКИХ ОДМАРАЛИШТ ...     255-273

Милан Веселиновић

3     ПОЛИТИКА КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕУ ...     349-359
2     МЕЂУЗАВИСНОСТ ИНФЛАЦИЈЕ И НЕЗАПОСЛЕНОСТИ: ИСКУСТВА ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     459-476

Милан Ивков

8     УПРАВЉАЊЕ ЗАДОВОЉСТВОМ ГОСТИЈУ У РЕСТОРАТЕРСТВУ - РЕЧ МЕНАЏЕРА ...     379-388

Милан Калиновић

3     ЗНАЧАЈ ИЦТ УСЛУГА ЗА УРАВНОТЕЖЕЊЕ ПЛАТНОГ БИЛАНСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     187-204

Милан Костић

1     РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА КАО ОСНОВНИ ИЛИ ПОМОЋНИ ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЈЕ ИНФЛАЦИОНОГ ТАРГЕТИ ...     143-159
2     АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ИЗВОЗ: СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     171-186

Милан Коцић

1     КРЕИРАЊЕ ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА У ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ ЛЕКАРСКОГ Р ...     1-20

Милан Марковић

6     УТИЦАЈ ТРАНСМИСИОНОГ МЕХАНИЗМА ДЕВИЗНОГ КУРСА НА КОНКУРЕНТНОСТ ИЗВОЗА СРБИЈЕ ...     205-221
5     ЗНАЧАЈ ВОЋА И ПОВРЋА У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     497-513

Милан Михајловић

5     МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРОЦЕСА НА ПРИМЕРУ ИНДУСТРИЈЕ МЛЕКА У РЕПУБЛИЦИ СР ...     221-238

Милан Николић

7     ФЕЈСБУК, УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ПРЕДУЗЕТНИЧКА АМБИЦИЈА СТУДЕНАТА У СРБИЈИ ...     409-426

Милан Нововић

7     ЗДРАВСТВЕНО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ У ПРОЦЕСУ РАЗВОЈА БАЊСКИХ И ПЛАНИНСКИХ ТУРИСТИЧКИХ МЕСТА ...     509-522
7     ВАЛОРИЗАЦИЈА РЕСУРСА ИЗВОРНЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ...     105-125

Милан Р. Милановић

7     АНАЛИЗА НЕКИХ РЕЗУЛТАТА ДОСАДАШЊЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ И ИСТОЧНОЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА ...     99-110

Милан Рапајић

6     УТИЦАЈ ИНТЕРНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ НА МОТИВАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СРБИЈИ ...     515-533

Милан Стаматовић

5     ТИПОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА ...     73-98

Милан Стаменковић

7     CHAID СТАБЛО ОДЛУЧИВАЊА: МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР И ПРИМЕНА ...     563-586
6     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА МЕЂУЗАВИСНОСТИ ИКТ-А И ЕКОНОМСКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ ОДАБРАНИХ ЕВРОПСКИХ ДРЖА ...     259-280

Милан Чупић

10     УСАГЛАШЕНОСТ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ МЕРИЛА СА ЦИЉЕМ МАКСИМИЗИРАЊА ВРЕДНОСТИ ЗА АКЦИОНАРЕ ...     123-136
6     ИЗБОР СИСТЕМА МЕРИЛА ПЕРФОРМАНСИ У ПРЕДУЗЕЋУ ОРИЈЕНТИСАНОМ НА СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА АКЦИОН ...     81-100

Милена Антић

1     ПОСТМОДЕРНИЗАМ И ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА ...     139-150

Милена Јакшић

2     РЕДЕФИНИСАЊЕ УЛОГЕ БАНКАРСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     19-37
6     СТРУКТУРИРАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА ПРИМЕНОМ АНА ...     107-122
10     ОПШТА РАВНОТЕЖА, НЕДОСТАЦИ И ДИЛЕМЕ У ВЕЗИ ИС-ЛМ МОДЕЛА ...     265-280
1     ДЕА ВИНДОВ АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ СЕКТОРА ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     291-310
4     УТИЦАЈ ДИГИТАЛНЕ ВАЛУТЕ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР У ЕВРОПИ ...     481-494
4     ТРАДИЦИОНАЛНИ И БИХЕВИОРАЛНИ ПРИСТУП РИЗИКУ У ФИНАНСИЈАМА ...     497-513

Милена Недељковић Кнежевић

6     УТИЦАЈ НИВОА ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ НА КОРЕЛАЦИЈУ ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И ДИМЕНЗИЈА ЛИЧ ...     497-510

Милена Николић

4     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВИСИНЕ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ: ЕУ И СРБИЈА ...     61-82

Милена Станисављевић

3     ЗАВИСНОСТ ОДНОСА РАЗМЕНЕ ЛИДЕР – СЛЕДБЕНИК И ЛИДЕРСКОГ СТИЛА: ИСТРАЖИВАЊЕ У СРПСКИМ ОРГАНИ ...     363-383

Миленко Крајишник

3     ИЗВОЗНА КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДНИХ СЕКТОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ...     433-457

Миленко Стефановић

10     УТИЦАЈ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     131-145

Миливоје Давидовић

4     ЦИЉАЊЕ ИНФЛАЦИЈЕ: ДЕТЕРМИНАНТЕ, ПРЕДУСЛОВИ, ЕФЕКТИ ...     293-312

Миливоје Пешић

1     МЕТОДЕ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ ОДЛУЧИВАЊА КАО СРЕДСТВО ЗА АНАЛИЗУ ПОРТФОЛИА ИНВЕСТИЦИЈ ...     329-341

Милица Бојат

5     СТЕПЕН КОНЦЕНТРАЦИЈЕ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА У БИХ И УТИЦАЈ НА ЦЕНЕ БАНКАРСКИХ ПРОИЗВОДА ...     219-234

Милица Вукајловић

4     УТИЦАЈ ТРЕТМАНА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ДОМАЋЕМ ЗАКОНОДАВСТВУ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ...     501-516

Милица Грујић

7     СТРАТЕШКА УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У РАЗВОЈУ ОДРЖИВОГ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ЕКОСИСТЕМА ...     365-379

Милица Ђорђевић

6     КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И ЈАВНИ НАДЗОР ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ...     335-353
2     ИНТЕРНА КОНТРОЛА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРЕДУЗЕЋА – ОД ТРАДИЦИОНАЛНОГ ДО РЕВИДИРАНОГ ЦОСО МОД ...     151-166
8     ЛЕАН РАЧУНОВОДСТВО И ОБРАЧУН ТРОШКОВА ТОКА ВРЕДНОСТИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕ ...     573-592
5     ОДГОВОРНОСТ РЕВИЗОРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ У ОЦЕНИ СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ПОД УТИЦАЈЕМ КОВИД- ...     77-93

Милица Јовановић Вујатовић

5     ДА ЛИ ЕФИКАСНА УПОТРЕБА „ВИДЉИВОГ“ ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ КАПИТАЛА ДЕТЕРМИНИШЕ РЕНТАБИЛНОСТ АУТОМО ...     515-539

Милица Ланговић

6     УРБАНА ОДРЖИВОСТ ПОСМАТРАНА У СВЕТЛУ МИГРАЦИЈА - СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ГРАД ЛЕСКОВАЦ, СРБИЈА ...     105-119

Милица Радовић

2     ПРИМЕНА МАРКОВИЦЕВОГ МОДЕЛА У ФОРМИРАЊУ ЕФИКАСНИХ ПОРТФОЛИЈА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У РЕПУБЛ ...     17-34
9     АНАЛИЗА ТРЕНДА НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 1.03.2006.- 31.03.2009. ...     117-130
9     СТАБИЛНОСТ БЕТА КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА НАЈЛИКВИДНИЈЕ АКЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ У ПЕРИОД ...     415-432
3     ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНОГ ДИСПАРИТЕТА ЕКОНОМСКОГ И ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛ ...     327-342

Милица Ристић

3     ФАКТОРИ ЕФИКАСНОСТИ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     35-49

Милица Ристић Цакић

3     ШТА ПОКРЕЋЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ? ИСТРАЖИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОРЕСКЕ АДМИНИС ...     477-496

Милица Станковић

3     УЛОГА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНТЕРНЕТА У РАЗВОЈУ ФРАНШИЗНИХ СИСТЕМА ...     419-446

Милица Цветковић

6     АНАЛИЗА ИЗВОЗНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ РЦА ИНД ...     399-420

Милица Шелмић

1     ПРЕДВИЂАЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ ТЕРЕТНОГ ВОЗА ПОМЋУ МОДЕЛА ВРЕМЕНСКИХ СЕРИЈА ...     1-17

Милка Грбић

1     ТЕСТИРАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ДРЖАВНИХ ПРИХОДА И ДРЖАВНИХ РАСХОДА У СРБИЈИ ...     135-145

Милован Роган

4     ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ КОНЦЕПАТА БУЏЕТИРАЊА У ПРЕРАЂИВАЧКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У СРБИЈИ - ЕМПИРИЈСКО И ...     61-76

Милојко Арсић

1     УТИЦАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НА ЕКОНОМСКИ РАСТ, ПРОДУКТИВНОСТ И ЗАПОСЛЕНОСТ ...     431-457

Милорад Стојилковић

9     ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ: „УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОШЋУ ЗА ВЛАСНИКЕ ПРЕДУЗЕЋА“ АУТОРА ДР БОЈАНА КРСТИЋА И ...     131-134

Милорад Филиповић

3     РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЗНАЊУ КАО ФАКТОР ПОВЕЋАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ ...     191-214

Милош Дашић

4     ПОЛИТИЧКИ РИЗИК И КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА КАО ДЕТЕРМИНАНТЕ ДИРЕКТНИХ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ЗЕМЉ ...     343-367

Милош Димитријевић

2     МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ КАО ЗНАЧАЈАН ФАКТОР ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ С ...     17-32

Милош Илић

3     УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19 НА КОМПЕНЗАЦИЈЕ ТОП МЕНАЏЕРА ДОП ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА ...     325-341

Милош Крстић

2     УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПРИВРЕДНИ РАСТ СРБИЈЕ ...     13-27

Милош Милутиновић

4     РАЗВОЈНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ ...     487-502

Милош Николић

6     ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА КАО ДЕТЕРМИНАНТА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     63-78
1     ВРЕМЕНСКО РАСПОРЕЂИВАЊЕ РАДОВА НА САОБРАЋАЈНИМ МРЕЖАМА ...     1-18
1     ПРЕДВИЂАЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ ТЕРЕТНОГ ВОЗА ПОМЋУ МОДЕЛА ВРЕМЕНСКИХ СЕРИЈА ...     1-17

Милош Павловић

7     КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     101-116
5     НОРМАТИВНА ОСНОВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ЕНТИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     471-489
7     ОТКРИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПРЕВАРА: ВИТАЛНА УЛОГА ФОРЕНЗИЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ У САВРЕ ...     407-418

Милош Стојановић

4     ЗНАЧАЈ МОБИЛНОГ БАНКАРСТВА У НИШАВСКОМ ОКРУГУ ...     385-402

Милош Тодоровић

5     СПОЉНА ТРГОВИНА МЕКСИКА И САРАДЊА СА СРБИЈОМ ...     313-333
3     ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ЕФЕКАТА РЕСТРИКТИВНЕФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ: СЛУЧАЈ АРГЕНТИНЕ И СРБИЈЕ ...     165-179
3     ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЈУЖНЕ КОРЕЈЕИ ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ СА СРБИЈОМ: ТРЕНДОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ БУДУЋЕ ...     211-226
3     ЗНАЧАЈ ИЦТ УСЛУГА ЗА УРАВНОТЕЖЕЊЕ ПЛАТНОГ БИЛАНСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     187-204
3     ТРГОВИНСКИ И ИНВЕСТИЦИОНИ ОДНОСИ КИНЕ И АФРИЧКИХ ЗЕМАЉА У ОКВИРУ ИНИЦИЈАТИВЕ „ПОЈАС И ПУТ” ...     171-196

Милутин Т. Ђоровић

7     АНАЛИЗА НЕКИХ РЕЗУЛТАТА ДОСАДАШЊЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ И ИСТОЧНОЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА ...     99-110

Миљан Лековић

6     ДОКАЗИ ЗА И ПРОТИВ ВАЛИДНОСТИ ХИПОТЕЗЕ ЕФИКАСНОГ ТРЖИШТА ...     369-387
5     КОГНИТИВНЕ ПРЕДРАСУДЕ КАО САСТАВНИ ЕЛЕМЕНТ БИХЕЈВИОРАЛНИХ ФИНАНСИЈА ...     75-96

Миљана Талић

5     ЕКОСИСТЕМ СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА – КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ПРАКСЕ ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА И РЕПУБЛИКЕ С ...     369-385

Мимо Драшковић

2     ПУТ У ИНСТИТУЦИОНАЛНИ НИХИЛИЗАМ – СЛУЧАЈ ДРЖАВА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     451-464

Мимоуни Јасине

6     УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПЛАТНИ БИЛАНС У АЛЖИРУ: ПРИСТУП АРДЛ МОДЕЛА ...     95-116

Миодраг Петровић

1     ДЕТЕРМИНАНТЕ ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИОНА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     439-452

Миодраг Тодоровић

2     ТЕРЕНСКА КОНРОЛА КАО ВАЖАН ФАКТОР ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ ...     161-178

Миомир Јакшић

1     ГЕОГРАФСКА ДЕВИЈАЦИЈА И ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ...     319-334

Мира Аврамовић

8     СТАЊЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ...     95-103

Мира Ракић

9     ПОЗИЦИОНИРАЊЕ И ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ СРПСКЕ ХРАНЕ ...     253-263

Мирела Митрашевић

7     УЛОГА МАКРОПРУДЕНЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ОСИГУРАЊУ КВАЛИТЕТА ПОРТФОЛИЈА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА БАНАК ...     281-296

Мирела Момчиловић

5     ОЦЕНА КРЕДИТНОГ БОНИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА З’’ – СЦОРЕ МОДЕЛОМ ...     193-204

Мирела Томаш Симин

4     ИНФЛАЦИЈА И ЦЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ...     203-217

Мирјана Глигоријевић

9     ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНШКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ИЗГРАДЊИ КОРПОРАТИВНОГ БРЕНДА НА Б2Б ТРЖИШТУ ...     281-296

Мирјана Јемовић

1     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОЛИТИКЕ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ЦЕНТ ...     147-165
2     НЕСТАНДАРДНЕ МЕРЕ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ – МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У СПРОВОЂЕЊУ НЕ ...     465-480
3     ХИПОТЕКАРНО ТРЖИШТЕ, СПЕКУЛАТИВНИ МЕХУРОВИ И ГЛОБАЛНА ФИНАНСИЈСКА КРИЗА ...     657-670
1     АКТУЕЛНЕ КОНТРАВЕРЗЕ О НАДЛЕЖНОСТИМА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ У ОДНОСУ НА ЊЕНЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ФУНКЦИ ...     481-498
8     АНАЛИЗА ДЕТЕРМИНАНТНИ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     133-151
1     АНАЛИЗА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И КОНКУРЕНЦИЈЕ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     427-444

Мирјана Тодоровић

9     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА МЕРЕЊА И УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     303-318
5     ЦВП АНАЛИЗА УТИЦАЈА ТРОШКОВНЕ СТРУКТУРЕ НА ДОБИТАК ПРЕДУЗЕЋА ...     547-562
5     УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВЕНА ИНФОРМАЦИОНА ПОДРШКА У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПРОИЗВОДНО-ПРОДАЈНОГ АСОРТИ ...     415-432

Мирко Савић

1     ДЕМОГРАФИЈА, МИГРАЦИЈЕ И ОДЛИВ МОЗГОВА У ДУНАВСКОМ ПОДРУЧЈУ ...     469-483

Миро Симонич

6     АНАЛИЗА ОДНОСА ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И АНГАЖОВАЊА РАДНИКА ...     243-262

Миро Сокић

13     ЕВРОПСКА УНИЈА И ШАНСЕ СРБИЈЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈОМ ...     195-211

Мирољуб Николић

3     РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЗНАЊУ КАО ФАКТОР ПОВЕЋАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ ...     191-214
4     РАЗВОЈНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ ...     487-502

Мирољуб Хаџић

7     РЕАЛНА ПРОЦЕНА РАЦИА: КРЕДИТ/ВРЕДНОСТ НЕКРЕТНИНЕ - КЉУЧ СМАЊЕЊА КРЕДИТНОГ РИЗИКА ...     449-468

Мирослав Ђорђевић

1     ХИПОТЕЗА О КОНВЕРГЕНЦИЈИ У ЕНДОГЕНИМ ТЕОРИЈАМА РАСТА ...     1-13

Мирослав Мирковић

8     УТИЦАЈ РУРАЛНЕ НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ ЕКОНОМИЈЕ НА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА ...     263-279

Михајло Ђукић

2     ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА У СРБИЈИ: КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ...     271-287

Младен Дејановић

5     УЛАГАЊА У ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ И ИНОВАТИВНОСТ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИК ...     365-385

Младен Крстић

5     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СРПСКЕ И ЕВРОПСКЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ...     217-241

Младен Ребић

5     СТЕПЕН КОНЦЕНТРАЦИЈЕ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА У БИХ И УТИЦАЈ НА ЦЕНЕ БАНКАРСКИХ ПРОИЗВОДА ...     219-234

Младен Чуданов

7     МОДЕЛИ РЕФОРМИ ФИНАНСИРАЊА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ...     83-95

Момчило Ђорђевић

7     СИСТЕМ ПОДРШКЕ ЗА МАРКЕТИНГ ОДЛУЧИВАЊЕ ...     113-126

Индекс: