Индекс кључних речи С...

Кључне речи које почињу на слово С

С-крива

5     АНАЛИЗА РАЗВИЈЕНОСТИ ТРЖИШТА ОСИГУРАЊА НА ОСНОВУ СИГМОИДНЕ ФУНКЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ ЗЕМАЉА ЗАПА ...     221-236

САВ метод

5     УТВРЂИВАЊЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈА ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЗА АНАЛИЗУ ЛОКАЛНОГ Е ...     261-280

савремени светски систем

1     ГЕОГРАФСКА ДЕВИЈАЦИЈА И ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ...     319-334

савремено пословно окружење

2     СИСТЕМ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ ЗА САВРЕМЕНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ ...     15-26

САД

3     ОЦЕНИВАЊЕ УТИЦАЈА ПОРЕСКИХ ОБЛИКА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ У САД ...     481-499

САИЛС модел

9     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА МЕРЕЊА И УПРАВЉАЊА ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ...     303-318

сајбер безбедност

6     ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ МЕРЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ САЈБЕР СИГУРНОСТИ ПОСЛОВАЊА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ...     351-364

самозапошљавање

4     СПЕЦИФИЧНОСТИ И ИЗАЗОВИ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ...     319-335

самоорганизација

1     ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ОБРАЗОВНИХ РЕФОРМИ СА СТАНОВИШТА КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМА ...     1-15

саобраћајни застоји

7     САОБРАЋАЈ И ЕКОНОМИЈА АМЕРИЧКИХ ГРАДОВА ...     233-247

сарадња Србије и Јужне Кореје

3     ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЈУЖНЕ КОРЕЈЕИ ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ СА СРБИЈОМ: ТРЕНДОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ БУДУЋЕ ...     211-226

сарадња Србије и Мексика

5     СПОЉНА ТРГОВИНА МЕКСИКА И САРАДЊА СА СРБИЈОМ ...     313-333

сатисфакција

7     ИДЕНТИФИКАЦИЈА КЉУЧНИХ ДЕТЕРМИНАНТИ САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА ...     301-321
5     ЗНАЧАЈ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА УСЛУГА У ХОТЕЛИМА - ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ...     403-423
3     ИСПИТИВАЊЕ НИВОА САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА БАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     475-486
5     МЕРЕЊЕ СТАВОВА КЛИЈЕНАТА О КВАЛИТЕТУБАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     201-217

сатисфакција потрошача

3     УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ У ФУНКЦИЈИ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА ...     43-58
5     МОДЕЛИ ЗА МЕРЕЊЕ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ ...     383-402

светска економија

5     СПОЉНО-ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ УКРАЈИНЕ: СЛУЧАЈ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ ...     503-510

светска економска криза

6     ПОТРОШАЧКИ МЕНТАЛИТЕТ – УЗРОК ОТУЂЕЊА, СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ И ЕКОЛОШКЕ КРИЗЕ ...     99-112
9     ФИЛОЗОФИЈА И ЕКОНОМИЈА: ФИЛОЗОФИЈА НА ПИРАМИДИ ЗНАЊА (прилог критици „економског империјал ...     483-507

светска криза

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12

светска привреда

1     ИЗАЗОВИ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ ...     433-450

својинска права

1     ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОРЕНИ ЕКОНОМСКИХ ПЕРФОРМАНСИ - Прегледни чланак о књизи Закон, неформалне ...     1-25

своп

4     ПРАВНА ПРИРОДА И УЛОГА СВОП АРАНЖМАНА И ОПЦИЈА КАО ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ...     459-480

свопови

6     СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДЕВИЗНОМ ТРЖИШТУ ...     381-399

СДИ

2     ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА У СРБИЈИ: КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ...     271-287
1     УТИЦАЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА МЕЂУНАРОДНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ И ТРГОВИНСКЕ ТОКОВЕ У РЕГИОНУ З ...     1-20
2     УТИЦАЈ ФИСКАЛНЕ И МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА ЕКСТЕРНУ НЕРАВНОТЕЖУ У СРБИЈИ ...     21-35
3     ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ И СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У НИГЕРИЈИ: АНАЛИЗА СТРУКТУРНИХ ПРЕКИДА ...     187-201
1     УТИЦАЈ ДИРЕКТНИХ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ: ДОКАЗИ ИЗ АРАПСКОГ РЕГИОНА ...     443-458

Северна Македонија

1     МЕРЕЊЕ УТИЦАЈА КРИЗЕ КОВИД-19 НА ДОЛАСКЕ СТРАНИХ ТУРИСТА ...     1-19
1     ФИНАНАСИЈСКА ПОЛИТИКА И ОДРЖИВИ РАСТ ПРЕДУЗЕЋА ...     281-301
1     РЕАКЦИЈЕ ТРЖИШТА НА ПАКЕТЕ ПОДРШКЕ ВЛАДЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ ...     429-440

сегментација

4     ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКОГ МОДЕЛА ИГРА КАО УСЛУГА: МИКРОПЕРСПЕКТИВА ...     57-75

сегментација заснована на понашању

4     ОНО ШТО ВИДИТЕ ЈЕ ОНО ГДЕ ИДЕТЕ: ПРОСТОРНО ПОНАШАЊЕ ТУРИСТА СА КРСТАРЕЊА НА ТУРИСТИЧКИМ ДЕ ...     63-84

сезоналност

2     ПРИКАЗ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНАЛНОСТИ У ОХРИДУ ...     485-498

секјуритизација

3     ХИПОТЕКАРНО ТРЖИШТЕ, СПЕКУЛАТИВНИ МЕХУРОВИ И ГЛОБАЛНА ФИНАНСИЈСКА КРИЗА ...     657-670

сектор МСПП

6     ЗНАЧАЈ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СЕКТОРА МСПП ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     253-272

Сектор пољопривреде

6     СОЛВЕНТНОСТ И ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И РИБАРСТВА ...     95-108

сектори високе технологије

3     РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЗНАЊУ КАО ФАКТОР ПОВЕЋАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ ...     191-214

секторска државна помоћ

2     СЕКТОРСКА ДРЖАВНА ПОМОЋ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И НЕКИМ ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     335-347

секторске пропорције

5     СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈАУ САВРЕМЕНОЈ РАЗВОЈНОЈ ЕКОНОМИЈИ ...     65-84

селекција

3     ИЗАЗОВИ МЕðУНАРОДНОГ ПОСЛОВНОГ КОМУНИЦИРАЊА И ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     273-292

село

6     ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ТУРИЗМАРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     219-232

СЕРВKУАЛ модел

5     МЕРЕЊЕ СТАВОВА КЛИЈЕНАТА О КВАЛИТЕТУБАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     201-217

СЕРВQУАЛ

8     УПРАВЉАЊЕ ЗАДОВОЉСТВОМ ГОСТИЈУ У РЕСТОРАТЕРСТВУ - РЕЧ МЕНАЏЕРА ...     379-388
5     ПРИМЕНА ДИСКОНФИРМАЦИЈСКОГ МОДЕЛА У МЕРЕЊУ КВАЛИТЕТА ХОТЕЛСКИХ УСЛУГА ...     201-216

СЕРВКУАЛ

3     УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ У ФУНКЦИЈИ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА ...     43-58
12     ПОТРОШАЧКО ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ...     169-185
3     ИСПИТИВАЊЕ НИВОА САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА БАНКАРСКИХ УСЛУГА ПРИМЕНОМ СЕРВКУАЛ МОДЕЛА ...     475-486

СЕРВКУАЛ модел

7     ИДЕНТИФИКАЦИЈА КЉУЧНИХ ДЕТЕРМИНАНТИ САТИСФАКЦИЈЕ КОРИСНИКА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА ...     301-321

серије података о БДП-у

1     ТЕСТИРАЊЕ НЕСТАБИЛНОСТИ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ТРАНЗИЦИЈИ: СЛУЧАЈ БАКАНСКИХ ЗЕМАЉА ...     451-463

сива трговина

3     ФАЛСИФИКОВАЊЕ - ОЗБИЉНА ПРЕТЊА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ВРЕДНОСТИ ГЛОБАЛНЕ МАРКЕ ...     31-44

сигнализирање

5     УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ КАО НАЧИН ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ПРОБЛЕМА АСИМЕТРИЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА НА ТРЖИШТУ ...     377-397

сигурност

8     КАРИЈЕРНА СИДРА НАСТАВНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ...     381-396

СИИ

5     УЛАГАЊА У ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ И ИНОВАТИВНОСТ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИК ...     365-385

синергетски ефекти

4     КОНВЕРГЕНЦИЈА У ФУНКЦИОНИСАЊУ БАНКАРСКИХ И НЕБАНКАРСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У СРБИЈИ ...     353-376

синергија

8     РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ КОНЦЕПТА ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНШКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ...     139-151

синтеза

1     ДИЈАЛЕКТИЧКА СИНТЕЗА У ХОЛИСТИЧКОМ ФОРМУЛИСАЊУ ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ...     509-526

синтетички порез на доходак

3     АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     29-41

сиромаштво

3     ЗАДОВОЉЕЊЕ ПРИНЦИПА ПРАВИЧНОСТИ У ОПОРЕЗИВАЊУ ПОТРОШЊЕ ...     39-52
3     ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРОМЕНЕ СИРОМАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2006-2010. ...     163-174
7     ЕФЕКТИ ДОЗНАКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА НА РУРАЛНО И РЕГИОНАЛНО СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     105-120
3     УТИЦАЈ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ НА СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     287-305

сиромаштво.

8     УТИЦАЈ РУРАЛНЕ НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ ЕКОНОМИЈЕ НА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА ...     263-279

систем

1     КОНЦЕПУТАЛНА СПОНА ‘ИНСТИТУИЦИЈЕ-ПОЈЕДИНЦИ’ КАО ОСНОВА АЛТЕРНАТИВНИХ ЕКОНОМСКИХ МЕТОДОЛОГИ ...     1-20

систем државне помоћи

1     УСКЛАЂИВАЊЕ СА ПРОПИСИМА ЕУ У ОБЛАСТИ ПОЛИТИКЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ И СИСТЕМА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ У ЗЕМ ...     173-191

систем извештавања о отпаду

5     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СРПСКЕ И ЕВРОПСКЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ...     217-241

систем интерних контрола

11     ПРОВЈЕРА ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА ОД СТРАНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ...     281-295

систем интерног надзора

11     ПРОВЈЕРА ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА ОД СТРАНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ...     281-295

систем менаџмента квалитетом

6     СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ У ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ...     597-617

систем мера перформнанси

3     ИНФОРМАЦИОНА ОСНОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА У ПРЕДУЗЕЋИМА СА ЈИТ СИСТЕМОМ ...     355-368

систем мерења перформанси

2     СИСТЕМ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ ЗА САВРЕМЕНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ ...     15-26

систем обуке

8     СИСТЕМ ОБУКЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ БАЗИРАН НА САВРЕМЕНИМ ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА ...     445-460

систем уравнотежених показатеља

8     УЛОГА РАЧУНОВОДСТВА У ОЦЕНИ ПЕРФОРМАНСИ ИНОСТРАНИХ ФИЛИЈАЛА ...     113-128

систематски ризик

8     ПРИМЈЕНА ЦАПМ МОДЕЛА У ВРЕДНОВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА БИХ ...     139-154

системски ризик

1     КАКО ВЛАДА СТВАРА ВРЕДНОСТ? ...     461-478
4     ФИНАНСИЈСКЕ ОДЛУКЕ И СТРАТЕГИЈА ПРЕУЗИМАЊА ПРЕДУЗЕЋА: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ...     37-50
9     СТАБИЛНОСТ БЕТА КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА НАЈЛИКВИДНИЈЕ АКЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ У ПЕРИОД ...     415-432

скепса.

1     ПОСТМОДЕРНИЗАМ И ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА ...     139-150

СКОР модел

6     ПРОЦЕСНА ОРИЈЕНТАЦИЈА КАО ОСНОВ ПОВЕЋАЊА ЗРЕЛОСТИ УПРАВЉАЊА ЛАНЦЕМ СНАБДЕВАЊА ...     407-423

скрининг

1     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОЛИТИКЕ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ЦЕНТ ...     147-165

следбеници

3     ЗАВИСНОСТ ОДНОСА РАЗМЕНЕ ЛИДЕР – СЛЕДБЕНИК И ЛИДЕРСКОГ СТИЛА: ИСТРАЖИВАЊЕ У СРПСКИМ ОРГАНИ ...     363-383

случајна серијска диктатура

7     ПРЕГЛЕД МЕТОДА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА ...     511-526

случајно серијско додељивање

7     ПРЕГЛЕД МЕТОДА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА ...     511-526

смањење увозне зависности

6     ЗНАЧАЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ЈАЧАЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СРБИЈЕ ...     217-230

снижавање царина

2     ОЛАКШАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ТОКОМ КОВИД ПАНДЕМИЈЕ ...     303-321

солвентност

4     ЛИКВИДНОСТ версус СОЛВЕНТНОСТ БАНАКА: АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА БАНКЕ ...     53-69
3     СУОЧАВАЊЕ СА ИНТЕРНИМ УЗРОЦИМА НЕЛИКВИДНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈ ...     301-318
6     СОЛВЕНТНОСТ И ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И РИБАРСТВА ...     95-108

социјална инфраструктура

9     СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ И КВАЛИТЕТ ИНСТИТУЦИЈА ...     137-150

социјална компонента друштвене одговорности

11     ДА ЛИ СУ ФИНАНСИЈСКИ УСПЕШНА ПРЕДУЗЕЋА У СРПСКОМ ХОТЕЛИЈЕРСТВУ И ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА? ...     309-322

социјалне иновације

4     СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ СУ МОГУЋНОСТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - ПРОНАЛАЖЕЊЕ УТИЦАЈА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТ ...     215-233

социјалне перформансе

5     КАКО ПРИМЕНИТИ КОНЦЕПТ КАРТЕ ИЗБАЛАНСИРАНИХ ПЕРФОРМАНСИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ...     63-79

социјални капитал

7     МОГУЋНОСТИ ИНКОРПОРИРАЊА СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА У ЕКОНОМСКЕ МОДЕЛЕ ...     77-94
9     СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ И КВАЛИТЕТ ИНСТИТУЦИЈА ...     137-150
7     ЕФЕКТИ СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЕФИКАСНОСТ ДРУШТВЕНИХ ИШОДА ...     91-104
5     ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ АКУМУЛАЦИЈЕ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА ...     59-70

социјално предузетништво

4     СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ СУ МОГУЋНОСТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - ПРОНАЛАЖЕЊЕ УТИЦАЈА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТ ...     215-233
5     ЕКОСИСТЕМ СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА – КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ПРАКСЕ ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА И РЕПУБЛИКЕ С ...     369-385

спајања и припајања

6     КОРПОРАТИВНО РЕБРЕНДИРАЊЕ КАО ПОСЛЕДИЦА СПАЈАЊА И ПРИПАЈАЊА У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ ...     71-90

спајање

1     УТИЦАЈ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА КОМПАНИЈА НА ЊИХОВУ КОНКУРЕНТНОСТ ...     1-17

спекулативни мехур

3     ХИПОТЕКАРНО ТРЖИШТЕ, СПЕКУЛАТИВНИ МЕХУРОВИ И ГЛОБАЛНА ФИНАНСИЈСКА КРИЗА ...     657-670

специјализација извоза

3     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА СТРУКТУРУ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ...     37-57

специфични фактори

5     О ДЕТЕРМИНАНТАМА ЕФИКАСНОСТИ БАНАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ДВОСТЕПЕНИ ДЕА ПРИСТУП ...     215-233

спољна трговина

4     МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОГНОЗИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИМЕНОМ СЕЗОНСКОГ ХОЛТ - ВИНТЕРСОВОГ И ...     233-260
5     СПОЉНА ТРГОВИНА МЕКСИКА И САРАДЊА СА СРБИЈОМ ...     313-333
1     СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     149-170
2     СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     193-210
3     ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЈУЖНЕ КОРЕЈЕИ ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ СА СРБИЈОМ: ТРЕНДОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ БУДУЋЕ ...     211-226
5     ЗНАЧАЈ ВОЋА И ПОВРЋА У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     497-513

спољне економске активности

5     СПОЉНО-ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ УКРАЈИНЕ: СЛУЧАЈ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ ...     503-510

спољни дуг

5     УТИЦАЈ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     363-379

спољнотрговинска либерализација

2     СПОЉНОТРГОВИНСКА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА И ИЗВОЗ ХРАНЕ СРБИЈЕ: РЕЗУЛТАТИ ГРАВИТАЦИОНОГ МОДЕЛА ПАНЕЛ ...     441-464
2     ОЛАКШАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ТОКОМ КОВИД ПАНДЕМИЈЕ ...     303-321

спољнотрговинска ограничења

2     ОЛАКШАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ТОКОМ КОВИД ПАНДЕМИЈЕ ...     303-321

спољнотрговински биланс роба

5     ЗНАЧАЈ ВОЋА И ПОВРЋА У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     497-513

спор

1     АРИСТОТЕЛОВО ОДРЕЂЕЊЕ ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊА ДОМАЋИНСТВОМ У ПОЛИСУ – О ИЗВОРНОМ СПОРУ ЕКОНОМИЈЕ ...     151-164

спортске организације

6     ОБРАЧУН ТРОШКОВА И МЕРЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАН ...     235-253

СПП парадигма

1     МЕРЕЊЕ СТЕПЕНА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     323-343

Србија

7     ИСТРАЖИВАЊЕ МОТИВА ПОТРОШАЧА КОЈИ УТИЧУ НА КУПОВИНУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У СРБИЈИ ...     105-121
6     СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА РЕВИЗИЈСКИХ ФИРМИ У СРБИЈИ ...     549-559
1     ТЕСТИРАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ДРЖАВНИХ ПРИХОДА И ДРЖАВНИХ РАСХОДА У СРБИЈИ ...     135-145
2     ИЗАЗОВИ ДЕФИНИСАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА ...     147-161
2     ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА У СРБИЈИ: КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ...     271-287
4     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВИСИНЕ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ: ЕУ И СРБИЈА ...     61-82
2     УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КАО ДЕТЕРМИНАНТА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ПРИВРЕДНОГ РА ...     195-216
4     ЗНАЧАЈ МОБИЛНОГ БАНКАРСТВА У НИШАВСКОМ ОКРУГУ ...     385-402
5     ОБУКА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СРБИЈИ НА БАЗИ ЦРАНЕТ ИСТРАЖИВАЊА ...     535-548
7     АНАЛИЗА НЕКИХ РЕЗУЛТАТА ДОСАДАШЊЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ И ИСТОЧНОЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА ...     99-110
13     ЕВРОПСКА УНИЈА И ШАНСЕ СРБИЈЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈОМ ...     195-211
3     УТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ДРЖАВНИХ СУБВЕНЦИЈА НА РАЗВОЈ ВИНОГРАДАРСТВА У СРБИЈИ ...     179-198
2     КОГНИТИВНЕ И АФЕКТИВНЕ РЕАКЦИЈЕ НА ГОЛИШАВОСТ У ОГЛАСНИМ ПОРУКАМА У СРБИЈИ ...     33-47
5     РАЗВОЈ СИСТЕМА КОМПЕНЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ: КОМПАРАЦИЈА ДВА УЗАСТОПНА ПЕРИОДА ИСТРАЖИВАЊА ЦРАНЕТ ...     79-90
4     ПОЛОЖАЈ ТУРИСТИЧКИХ ПРАТИЛАЦА У СРБИЈИ ...     203-220
4     РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈЕ У СРБИЈИ – НЕДОСТАТАК КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА ПЕРФОРМАНСИ И РАЗВ ...     335-356
5     ДИСКРИМИНАЦИОНА АНАЛИЗА – КОРИСНО ОРУЂЕ ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ ТРАЖЊЕ У МОТЕЛИМА У СРБИЈИ ...     503-517
6     ЕВАЛУАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА У СРБИЈИ ...     71-81
4     ДЕТЕРМИНАНТЕ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИЗМА ЦРНЕ ГОРЕ И СРБИЈЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ...     47-62
5     ПРОСТОРНА АНАЛИЗА И РЕГИОНАЛНЕ РАЗЛИКЕ ТРГОВИНСКОГ СЕКТОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     63-79
8     ПРОБЛЕМ ИЗБОРА АДЕКВАТНОГ РЕЖИМА ДЕВИЗНОГ КУРСА У СРБИЈИ ...     391-414
3     ФАКТОРИ ЕФИКАСНОСТИ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     35-49
1     УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА ЛИДЕРСТВО ...     127-144
5     ЗНАЧАЈ АКТИВНОГ СТИЛА ЛИДЕРСТВА ЗА ИНОВАТИВНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     481-495
7     УТИЦАЈ НОВЕ ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА СОЦИЈАЛНУ ФУНКЦИЈУ БАЊСКИХ И КЛИМАТСКИХ ОДМАРАЛИШТ ...     255-273
8     СТАВОВИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ПОСЛОВНОМ СЕКТОРУ СРБИЈЕ ...     275-289
2     ПРЕГЛЕД ЕКОНОМСКИХ ИНДИКАТОРА И ИНДИКАТОРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ: ПРИКА ...     459-477
4     УТИЦАЈ ТРЕТМАНА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ДОМАЋЕМ ЗАКОНОДАВСТВУ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ...     501-516
4     ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ КОНЦЕПАТА БУЏЕТИРАЊА У ПРЕРАЂИВАЧКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У СРБИЈИ - ЕМПИРИЈСКО И ...     61-76
7     ФЕЈСБУК, УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ПРЕДУЗЕТНИЧКА АМБИЦИЈА СТУДЕНАТА У СРБИЈИ ...     409-426
6     УРБАНА ОДРЖИВОСТ ПОСМАТРАНА У СВЕТЛУ МИГРАЦИЈА - СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ГРАД ЛЕСКОВАЦ, СРБИЈА ...     105-119
3     ШТА ПОКРЕЋЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ? ИСТРАЖИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОРЕСКЕ АДМИНИС ...     477-496

Србија.

4     КОРПОРАТИВНА ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ У САВРЕМЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА: ПРИМЕР СРПСКЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ...     227-241

ССП

2     СПОЉНОТРГОВИНСКА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА И ИЗВОЗ ХРАНЕ СРБИЈЕ: РЕЗУЛТАТИ ГРАВИТАЦИОНОГ МОДЕЛА ПАНЕЛ ...     441-464

став гостију

7     МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ КОВИД-19 И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ЗАДОВОЉСТВО ГОСТИЈУ И НАМЕРЕ ПОНАШАЊА ...     533-549

ставови

2     КОГНИТИВНЕ И АФЕКТИВНЕ РЕАКЦИЈЕ НА ГОЛИШАВОСТ У ОГЛАСНИМ ПОРУКАМА У СРБИЈИ ...     33-47
13     ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ МЕНАЏЕРА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     187-199
6     УРБАНА ОДРЖИВОСТ ПОСМАТРАНА У СВЕТЛУ МИГРАЦИЈА - СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ГРАД ЛЕСКОВАЦ, СРБИЈА ...     105-119

ставови запослених

8     УТИЦАЈ ЕМОЦИОНАЛНОГ РУКОВОЂЕЊА НА СТАВОВЕ ЗАПОСЛЕНИХ ...     591-605

сталност пословања

5     ОДГОВОРНОСТ РЕВИЗОРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ У ОЦЕНИ СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ПОД УТИЦАЈЕМ КОВИД- ...     77-93

стамбени кредити

5     ЕКОНОМИЈА ТРЖИШТА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА У СРБИЈИ ...     321-340

стандарди ревизије и рачуноводства

3     ДА ЛИ СУ РЕВИЗОРСКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРАКСЕ РЕЛЕВАНТНЕ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ГРИНФИЛД СТРАНИХ ДИР ...     41-56

стандардизација и квалитет финансијског извештавања

6     РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА МАЛЕ И СРЕДЊЕ ЕНТИТЕТЕ БЕЗ ЈАВНЕ ОД ...     425-447

стандардизовани упитник

7     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПРЕМИСА, ФАКТОРА И БАРИЈЕРА РАЗВОЈА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУ ...     99-111

стандардна стопа

3     ФАКТОРИ ЕФИКАСНОСТИ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     35-49

старост

2     ОДНОС СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИХ ВАРИЈАБЛИ И ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ ...     307-324

статистичка анализа

2     КОНКУРЕНТНОСТ И ПРОЦЕС ПРИДРУЖИВАЊА ЕУ: ДА ЛИ ЗЕМЉЕ КАНДИДАТИ МОГУ ПОСТАТИ КОНКУРЕНТНЕ КАО ...     415-432
6     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА МЕЂУЗАВИСНОСТИ ИКТ-А И ЕКОНОМСКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ ОДАБРАНИХ ЕВРОПСКИХ ДРЖА ...     259-280

статистичке методе за анализу емпиријских података

7     СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПРЕМИСА, ФАКТОРА И БАРИЈЕРА РАЗВОЈА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У РЕПУ ...     99-111

статистички показатељи.

3     ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРОМЕНЕ СИРОМАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2006-2010. ...     163-174

статистичко-економетријски модел

6     ЗНАЊЕ И ИНОВАТИВНОСТ КАО ФАКТОР ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗЕМЉЕ: СТАТИСТИЧКО-ЕКОНОМЕТРИ ...     511-533

статусне промене

1     УТИЦАЈ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА КОМПАНИЈА НА ЊИХОВУ КОНКУРЕНТНОСТ ...     1-17

стварање вредности

4     СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ У МАРКЕТИНГУ УСЛУГА ...     43-55

стварање вредности за туристе

9     ОРГАНИЗАЦИОНО УЧЕЊЕ И ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИСТИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ КАО ОСНОВА ЗА СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ...     153-172

стварање предузећа

2     ЕКОНОМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА И ДРУГИХ ФАКТОРА НА СТВАРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     453-473

стварни јединични трошкови рада

2     НАЦИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ И СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА У РАЗВОЈУ ...     21-40

стејкхолдери

9     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     143-151

стечај

5     ОЦЕНА КРЕДИТНОГ БОНИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА З’’ – СЦОРЕ МОДЕЛОМ ...     193-204

стилови лидерства

3     ЗАВИСНОСТ ОДНОСА РАЗМЕНЕ ЛИДЕР – СЛЕДБЕНИК И ЛИДЕРСКОГ СТИЛА: ИСТРАЖИВАЊЕ У СРПСКИМ ОРГАНИ ...     363-383
6     ПРЕДЛОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ ОКВИРА НА ОСНОВУ ТЕОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ И ДОСАДАШЊЕ ПРИМЕНЕ MLQ УПИТНИКА ...     549-562
1     УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА ЛИДЕРСТВО ...     127-144

стимулација

5     РАЗВОЈ СИСТЕМА КОМПЕНЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ: КОМПАРАЦИЈА ДВА УЗАСТОПНА ПЕРИОДА ИСТРАЖИВАЊА ЦРАНЕТ ...     79-90

СТО

7     ДОХА РУНДА МУЛТИЛАТЕРАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ ПРЕГОВОРА ...     121-137

СТО.

2     УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА СВЕТСКУ ТРГОВИНУ ...     13-31

стопа задржавања

1     ФИНАНАСИЈСКА ПОЛИТИКА И ОДРЖИВИ РАСТ ПРЕДУЗЕЋА ...     281-301

стопа инфлације

6     УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПЛАТНИ БИЛАНС У АЛЖИРУ: ПРИСТУП АРДЛ МОДЕЛА ...     95-116

стопа потрошње активности

3     БУЏЕТИРАЊЕ НА НУЛТОЈ ОСНОВИ И БУЏЕТИРАЊЕ ЗАСНОВАНО НА АКТИВНОСТИМА КАО АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМ ...     379-396

стопа потрошње ресурса

3     БУЏЕТИРАЊЕ НА НУЛТОЈ ОСНОВИ И БУЏЕТИРАЊЕ ЗАСНОВАНО НА АКТИВНОСТИМА КАО АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМ ...     379-396

стопа привредног раста

3     ФАКТОРИ ЕФИКАСНОСТИ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     35-49

стопа приноса

10     УСАГЛАШЕНОСТ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ МЕРИЛА СА ЦИЉЕМ МАКСИМИЗИРАЊА ВРЕДНОСТИ ЗА АКЦИОНАРЕ ...     123-136
14     УЛОГА ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА У РАЗВОЈУ ТРЖИШТА КАПИТАЛА ...     727-740

стопа приноса на активу

1     ЕФЕКТИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ИЗВОЗНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБ ...     1-23

стопа приноса на капитал

1     ЕФЕКТИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ИЗВОЗНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБ ...     1-23

стопа раста

6     ИЗБОР СИСТЕМА МЕРИЛА ПЕРФОРМАНСИ У ПРЕДУЗЕЋУ ОРИЈЕНТИСАНОМ НА СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА АКЦИОН ...     81-100

стопе инфлације

7     УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ МОНЕТАРНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЦИЉАЊА ИНФЛАЦИЈЕ У КАНАДИ И НА НОВОМ ЗЕЛАНДУ ...     401-414

Страна директна улагања

8     СТРАНА УЛАГАЊА КАО ДЕТЕРМИНАНТА СТАБИЛНОГ ПРИВРЕДНОГ РАСТА И РАЗВОЈА У СРБИЈИ ...     467-481

стране банке

8     СТРАНЕ БАНКЕ У СРБИЈИ – СТРАТЕГИЈА УЛАСКА И ПОСЛОВНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ...     555-570

стране директне инвестиције

7     ДА ЛИ СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОПРИНОСЕПРИВРЕДНОМ РАСТУ ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ? ...     273-282
1     ЕФЕКТИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ИЗВОЗНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБ ...     1-23
10     УТИЦАЈ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     131-145
8     СТРАТЕГИЈЕ УЛАСКА НА ТРЖИШТЕ У ПРОЦЕСУ ОДЛУЧИВАЊА О СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ЗЕМЉ ...     85-100
3     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА СТРУКТУРУ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ...     37-57
9     АНАЛИЗА НАЦИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ПРИЗМУ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     743-758
5     ВЕЗА ИНТРА-ИНДУСТРИЈСКЕ ТРГОВИНЕ СА СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА ...     357-368
7     УТИЦАЈ ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ НА ОБЛИКОВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПЕРФОРМАНСИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     575-590
7     УЛОГА ТРГОВИНЕ У УНАПРЕЂЕЊУ РОБНЕ РАЗМЕНЕ СРБИЈЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ ...     449-465
4     УТИЦАЈ ТРЕТМАНА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ДОМАЋЕМ ЗАКОНОДАВСТВУ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ...     501-516
2     НАЦИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ И СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА У РАЗВОЈУ ...     21-40
2     УТИЦАЈ БИЛАТЕРАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ СПОРАЗУМА НА ПРИВЛАЧЕЊЕ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ...     145-170

стране директне инвестиције (СДИ)

2     АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ИЗВОЗ: СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     171-186

стране инвестиције

4     ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЈА СВЕТСКЕ ПРИВРЕДЕ И ЊЕНИ ЕФЕКТИ НА ПРИВРЕДЕ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ...     343-362

страни инвеститори

4     УТИЦАЈ ТРЕТМАНА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ДОМАЋЕМ ЗАКОНОДАВСТВУ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ...     501-516

страни туристи

13     БРЕНДИРАЊЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ: КОНКУРЕНТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ОХРИДА КАО ТУРИСТИЧКОГ БРЕНДА ...     651-668

стратегија

5     НЕОПХОДНОСТ ДЕФИНИСАЊА НОВЕ КОНКУРЕНТСКЕ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ...     51-62
6     ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА КАО ДЕТЕРМИНАНТА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ...     63-78
2     ЗНАЧАЈ ЛИДЕРСТВА ЗА УСПЕХ ПРОЦЕСА ПРЕУЗИМАЊА ...     47-61
9     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     143-151
12     УПРАВЉАЊЕ МАРКОМ У ФУНКЦИЈИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     297-312
6     ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈСКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НОВИХ ПОДУХВАТА У ОБЛАСТИ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГИЈА ...     563-574
14     ДИЗАЈНИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ:ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП ...     669-681

стратегија преузимања

4     ФИНАНСИЈСКЕ ОДЛУКЕ И СТРАТЕГИЈА ПРЕУЗИМАЊА ПРЕДУЗЕЋА: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ...     37-50

Стратегија приступања

10     ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ПРИСТУПАЊА ЕУ – ПОУКЕ ЗА СРБИЈУ ...     117-130

стратегије

2     УПРАВЉАЊЕ ЕТИЧКОМ ДИЛЕМОМ ...     345-362
8     СТРАТЕГИЈЕ УЛАСКА НА ТРЖИШТЕ У ПРОЦЕСУ ОДЛУЧИВАЊА О СТРАНИМ ДИРЕКТНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ЗЕМЉ ...     85-100
3     СТРАТЕГИЈСКЕ АЛТЕРНАТИВЕ КОМПАНИЈА ИЗ НОВОНАСТАЛИХ ТРЖИШНИХ ЕКОНОМИЈА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗА ...     49-64

стратегије хеџинга

6     УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ У ИЗАБРАНИМ ЗЕМАЉАМА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     87-109

стратегијски менаџмент

5     КАКО ДИЗАЈНИРАТИ И ИМПЛЕМЕНТИРАТИ ЕФЕКТИВАН И ЕФИКАСАН СИСТЕМ СТРАТЕГИЈСКОГ КОНТРОЛИСАЊА? ...     581-596

стратегијски систем ефикасног и ефективног контролисања

5     КАКО ДИЗАЈНИРАТИ И ИМПЛЕМЕНТИРАТИ ЕФЕКТИВАН И ЕФИКАСАН СИСТЕМ СТРАТЕГИЈСКОГ КОНТРОЛИСАЊА? ...     581-596

стратегијски циљеви

8     ПОСЛОВНИ БУЏЕТ - ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈСКИХ ЦИЉЕВА ПРЕДУЗЕЋА ...     377-392

Стратегијско планирање

2     ОСНОВЕ ФОРМУЛИСАЊА СТРАТЕГИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ...     11-20

стратегијско управљање

5     РУРБАН: СТРАТЕГИЈСКИ, ПАМЕТНИ И ИНОВАТИВНИ МОДЕЛ РАЗВОЈА ...     87-106

стратегијско управљачко рачуноводство

4     УЛОГА СТРАТЕГИЈСКОГ УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА У МЕРЕЊУ И КОНТРОЛИ ПЕРФОРМАНСИ МУЛТИНАЦИОНА ...     447-470

структура извоза

3     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА СТРУКТУРУ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ...     37-57

структура капитала

4     ФИНАНСИЈСКЕ ОДЛУКЕ И СТРАТЕГИЈА ПРЕУЗИМАЊА ПРЕДУЗЕЋА: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ...     37-50
3     УТИЦАЈ УПРАВЉАЊА ДУГОМ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ВЕЛИКИХ НЕФИНАНСИЈКИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ ...     461-477

структурна трансформација

5     СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈАУ САВРЕМЕНОЈ РАЗВОЈНОЈ ЕКОНОМИЈИ ...     65-84
4     ЗНАЧАЈ И УТИЦАЈ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ...     369-382
2     СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     193-210

структурне промене

5     СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈАУ САВРЕМЕНОЈ РАЗВОЈНОЈ ЕКОНОМИЈИ ...     65-84
1     СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     149-170
1     РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА КАО ПРЕДУСЛОВ ПРИВРЕДНОГ РАСТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     1-22

структурни дефицит

3     ЕМПИРИЈСКА ОЦЕНА ФИСКАЛНЕ ПОЗИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     217-232

стручност фармацеута

1     КРЕИРАЊЕ ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА У ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ ЛЕКАРСКОГ Р ...     1-20

студенти

7     ФЕЈСБУК, УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ПРЕДУЗЕТНИЧКА АМБИЦИЈА СТУДЕНАТА У СРБИЈИ ...     409-426

студија догађаја

1     РЕАКЦИЈЕ ТРЖИШТА НА ПАКЕТЕ ПОДРШКЕ ВЛАДЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ ...     429-440

субвенције

3     УТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ДРЖАВНИХ СУБВЕНЦИЈА НА РАЗВОЈ ВИНОГРАДАРСТВА У СРБИЈИ ...     179-198
4     УТИЦАЈ ТРЕТМАНА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ДОМАЋЕМ ЗАКОНОДАВСТВУ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ...     501-516

субвенционисани кредити

5     ЕКОНОМИЈА ТРЖИШТА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА У СРБИЈИ ...     321-340

субкултуре

7     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     235-248

судска пракса

5     ОПРАВДАНОСТ ПОСТОЈАЊА ЗЕЛЕНАШКОГ УГОВОРА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ...     517-527

сузбијање

2     ТЕРЕНСКА КОНРОЛА КАО ВАЖАН ФАКТОР ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ ...     161-178

сумарна додатна калкулација

8     ДОДАТНА КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА УЧИНАКА ...     95-109

СЦМ

6     УЛОГА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА У РЕИНЖЕЊЕРИНГУ И ИНТЕГРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА ...     539-560

Индекс: