ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (4) 4, 487-501

ДОПРИНОС ХАЈЕКА И КЕЈНЗА РАЗВОЈУ ТЕОРИЈСКОМЕТОДОЛОШКОГ ПЛУРАЛИЗМА У ЕКОНОМСКОЈ НАУЦИ


Драган Петровић

Резиме:  Појавом Кејнза и Хајека економска наука почела је да мења принципе свог развитка од монизма ка плурализму. Њихове идеје постале су извор нових концепција, што је добра основа за појаву многобројних теоријско-методолошких варијација и тумачења. Помак ка методолошкој хетеродоксији праћен је значајним разликама међу овим ауторима, али и бројним сличностима. Стога је циљ овог рада да расветли однос и проникне у разлике и евентуалну повезаност научноистраживачких програма Кејнза и Хајека. У вези с тим биће учињен покушај ка одређивању теоријских основа и концепцијских садржаја на основу којих можемо сагледати у којој су мери дела ових аутора алтернатива неокласичној економској теорији, као и инспирација даљем развоју економске теорије и методологије.

Кључне речи:  методолошки плурализам; привредна равнотежа; неизвесност; ограничена рационалност; формализација економске науке

ПДФ датотека чланка: ДОПРИНОС ХАЈЕКА И КЕЈНЗА РАЗВОЈУ ТЕОРИЈСКОМЕТОДОЛОШКОГ ПЛУРАЛИЗМА У ЕКОНОМСКОЈ НАУЦИ