ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (1) 4, 45-58

ПОДСТИЦАЊЕ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У ФУНКЦИЈИ ПРИДРУЖИВАЊА СРБИЈЕ ЕУ


Маја Ивановић-Ђукић

Резиме:   Концепт друштвено одговорног пословања је релативно нов, тако да је са њим повезан велики број дилема, које се односе на појам, дефиницију, елементе које обухвата и сл. И поред свих наведених дилема у питању је концепт коме се поклања све више пажње у теорији менаџмента и у пракси. Један од разлога због којих предузећа све више воде рачуна о утицају свог пословања на друштво је појачан притисак различитих интересних група. Друштвене групе постају бројније и јаче, стварају изузетно комплексно окружење, врше све већи притисак на предузећа да се одговорно понашају и стварају социјалну климу у којој очекивања од појединих предузећа постају велика. Исто тако велики број држава, законима и различитим формалним прописима, приморава предузећа да испуњавају одређене обавезе према друштву и природној средини. Присуство великог броја законом обавезујућих мера из области друштвено одговорног пословања, је нарочито карактеристично за земље Европске уније, у којима се велика пажња поклања друштвеној одговорности предузећа. „Комисија ЕУ“, наводи да друштвено одговорно пословање предузећима може обезбедити одрживу конкурентску предност, а Европској унији допринети да постане најконкурентнија, на знању базирана економија на свету. Ова комисија наводи конкретне елементе ДОП о којима свако предузеће треба да води рачуна и предлаже начин за уношење тих елементата у пословање предузећа свих земаља чланица. Пошто је Србија кандидат за придруживање ЕУ, потребно је поклонити много више пажње развоју и промовисању концепта друштвено одговорног пословања. Зато ће у овом раду бити укратко објашњен концепт друштвено одговорног пословања, са посебним освртом на елементе које наводи Комисија Европске уније. Биће анализирано стање друштвене одговорности предузећа у Србији и наведени предлози мера за побољшање таквог стања. Циљ рада је да се укаже на значај друштвене одговорности, менаџерима српских предузећа како би се спречило ширење еколошких и социјалних проблема и олакшало придруживање Србије, Европској унији.

Кључне речи:  друштвена одговорност предузећа; менаџмент; конкурентска предност предузећа; интересне групе предузећа.

ПДФ датотека чланка: ПОДСТИЦАЊЕ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У ФУНКЦИЈИ ПРИДРУЖИВАЊА СРБИЈЕ ЕУ