ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (2) 8, 249-267

МОДЕЛИ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА У УСЛОВИМА КОНЗИСТЕНТНОГ ТРЖИШТА


Бојан Башкот

Резиме:  У основи, осигурање се може подијелити на животно и неживотно. Ако усвојимо врсту ризика као критеријум подјеле, тада можемо говор ити о осигурању капитала за слу</ем>ч<ем>ај смрти, осигурању капитала за слу</ем>ч<ем>ај дожив љења и мјешовитом осигу рању капитала. Исто т ако, разликујемо оне видове жив отног осигурања гдје се осигурана сума пла</ем>ћ<ем>а у тренутку смрти, са једне стр ане, а са друге стране им амо животна осигурања гдје се осигурана сума пла </ем>ћ<ем>а на крају периода у к ојем се десио смртни случај. У овом раду фокус је стављен на оне врсте осигу рања код којих се осигурана сума исплаћује једнократно. Актуарска садашн ја вриједност представља резултат дводимензион алног посматрања проблематике животног осигурања. Са једне стране потребно је одредити вјероватноћу да ће одређена особа старости x умријети. Друга с трана проблема је садржана у одређивању садашње вриједности новчаног износа расположивог у неком тренутку у будућности.

Кључне речи:  актуарска садашња вриједност; доживотно осигурање капитала; одгођено осигурање капитала; привремено осигурање капитала; осигурање капитала за случај доживљења; мјешовито осигурање капитала

ПДФ датотека чланка: МОДЕЛИ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА У УСЛОВИМА КОНЗИСТЕНТНОГ ТРЖИШТА