ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (3) 4, 319-335

СПЕЦИФИЧНОСТИ И ИЗАЗОВИ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА


Сузана Стефановић, Данијела Стошић

Резиме:  Проблематика развоја предузетништва све више добија на значају како у теоријским, тако и у емпиријским истраживањима. Циљ овог рада је да се укаже на специфичности женског предузетништва и на потребу да се доминантни теоријски оквир за анализу предузетништва прилагоди идентификованим специфичностима. Адаптирани теоријски оквир би омогућио адекватно емпиријско истраживање женског предузетништва, као и предлагање мера економске политике које ће бити прилагоñене овом сегменту предузетника. Као почетни корак у истраживању женског предузетништва у Србији, у раду су представљени резултати истраживања стања и динамике самозапослености жена у Републици Србији. Резултати истраживања указују на значајно мање учешће жена у укупном броју самозапослених, као и на то да радно активне жене у Србији реñе бирају опцију самозапошљавања као форму свог радног ангажовања у односу на опцију плаћене запослености.

Кључне речи:  предузетништво; самозапошљавање; жене

ПДФ датотека чланка: СПЕЦИФИЧНОСТИ И ИЗАЗОВИ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА