ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (3) 9, 415-432

СТАБИЛНОСТ БЕТА КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА НАЈЛИКВИДНИЈЕ АКЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 2006-2011. ГОДИНА


Милица Радовић, Александар Васиљевић

Резиме:  У претходних пет година, у периоду 2006-2011. Година, тржиште капитала у Србији имало је јасно издиференцирана три потпериода: снажног растућег тренда, снажног опадајућег тренда и нетренда (период консолидације). У раду се истражује стабилност бета коефицијента у зависности од смера тржишта за најликвидније акције. За сваки смер анализирано је кретање тржишног портфолија представљеног општим индексом акција Београдске берзе, Белеxлине, кретање индекса најликвиднијих акција Белеx15, односно акција компанија које у улазе у састав индексне корпе Белеx15. Применом регресионе анализе за период од пет година, као и за појединачне потпериоде, израчунат је бета коефицијент, коефицијент корелације и коефицијент детерминације за акције појединачних компанија и за сам индекс Белеx15. Анализирана је ликвидности акција појединачно. На основу резултата извршена је оцена стабилности бете коефицијента у зависности од смера тренда тржишта, са посебним акцентом на утицај ликвидности на добијене резултате. Резултати истраживања доприносе да се употпуне емпиријска истраживања модела ЦАПМ и бета коефицијента, која су објављена за тржишта капитала у регији. Вртоглав раст атрактивности регионалних тржишта у том периоду за последицу је имао једнако интензиван силазни тренд у кризној 2008. години

Кључне речи:  модел ЦАПМ; бета коефицијент; очекивани принос и ризик; системски ризик; тржишни портфолио; тржиште капитала у земљама у транзицији.

ПДФ датотека чланка: СТАБИЛНОСТ БЕТА КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА НАЈЛИКВИДНИЈЕ АКЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 2006-2011. ГОДИНА