ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (2) 3, 273-292

ИЗАЗОВИ МЕðУНАРОДНОГ ПОСЛОВНОГ КОМУНИЦИРАЊА И ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА


Биљана Ђорђевић, Маја Ивановић-Ђукић

Резиме:  У раду се говори о изазовима меñународног пословног комуницирања који проистичу из чињенице што овај процес често захтева употребу нематерњег језика, као и због тога што учесници у овом процесу могу испољавати различите стилове вербалне и невербалне комуникације. Различити стилови комуникације пословних партнера своје утемељење имају превасходно у културама којима припадају. Те разлике могу у значајној мери да отежају процес комуникације, па чак и да угрозе доношење ефективних пословних одлука. Имајући то у виду, у раду се указује да се као претпоставка успешне меñународне пословне комуникације намеће потреба да запослени који су укључени у овај процес поседују специфичан облик компетентости – интеркултуралну комуникациону компетентност. Овај облик компетентности одражава способност да се ефективно комуницира без обзира на културолошке разлике измеñу саговорника. Неопходност поседовања интеркултуралне комуникационе компетентности истовремено намеће функцији менаџмента људских ресурса специфичне задатке. Прво, у циљу адекватног избора запослених за потребе меñународног пословања треба да дефинише одговарајуће критеријуме селекције, и друго, да у случају потребе за запослене организује одговарајућу обуку, са циљем да се њихова интеркултурална комункациона компетентност још више побољша.

Кључне речи:  међународна пословна комуникација; интеркултуралне комуникационе компетенције; селекција; обука; функција менаџмента људских ресурса

ПДФ датотека чланка: ИЗАЗОВИ МЕðУНАРОДНОГ ПОСЛОВНОГ КОМУНИЦИРАЊА И ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА