ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (3) 1, 425-440

ДЕТЕРМИНАНТЕ ПРИНОСА НА КОРПОРАТИВНЕ ОБАВЕЗНИЦЕ У КИНИ


Александар Севић, Јиали Лу

Резиме:  Нарушавање устаљеног обрасца да се приватни сектор не може задуживати по повољнијим условима од државе изазвало је наше интересовање у истраживању детерминанти приноса на корпоративне обвезнице на кинеском тржишту. Осам независних варијабли је одабрано према постојећој литератури, приказујући ризик државних обвезница, карактеристике самих обавезница и финансијске показатеље емитената. У регресионим моделима смо користили месечне и кварталне податке како бисмо истражили да ли на тржишту обвезница у Кини важи правило да принос на државне обвезнице одреñује праг приноса на обвезнице приватног сектора. Утврдили смо постојање овог обрасца (правила), као и позитиван однос измеñу ликвидности и приноса на корпоративне обвезнице, што је у супротности са широко прихваћеном теоријом којом објашњавамо принос на тржишту обвезница, као и у супротности са нашим очекивањима. Поред тога, коефицијенти за време преостало до доспећа и нето профитну маржу су негативни. Меñутим, код осталих независно променљивих није утврñена статистичка значајност.

Кључне речи:  тржиште обвезница; Кина; принос на државне обвезнице

ПДФ датотека чланка: ДЕТЕРМИНАНТЕ ПРИНОСА НА КОРПОРАТИВНЕ ОБАВЕЗНИЦЕ У КИНИ