ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (2) 3, 163-174

ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРОМЕНЕ СИРОМАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2006-2010.


Биљана Грујић, Светлана Рољевић, Наташа Кљајић

Резиме:  Сврха истраживања је сагледавање сиромаштва у Републици Србији у периоду 2006-2010. година. У раду је анализиран проценат сиромашних према: типу насеља, регионалној распрострањености, типу домаћинства, годинама старости, учешћу деце и одраслих, степену образовања и социоекономском положају носиоца домаћинства. Примењене су следеће методе дескриптивне статистике: просечна вредност појаве, интервал варијације, стандардна девијација, коефицијент варијације и стопа промене. Указано је и на разлике у вредности потрошачке јединице изражене у динарима, које се користе као праг за утврђивање процентуално сиромашног становништва. Резултати истраживања указују да су најсиромашнија вишечлана домаћинства и одрасли од 19 година до 24 године.

Кључне речи:  сиромаштво; проценат сиромашних; праг сиромаштва; аспекти сиромаштва; статистички показатељи.

ПДФ датотека чланка: ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРОМЕНЕ СИРОМАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2006-2010.