ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (4) 4, 447-470

УЛОГА СТРАТЕГИЈСКОГ УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА У МЕРЕЊУ И КОНТРОЛИ ПЕРФОРМАНСИ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА


Иван Марковић, Татјана Стевановић

Резиме:  Тип и количина информација које су потребне врховном менаџменту великих компанија превасходно је одређен улогом појединих менаџера. Тако, менаџерима на врху хијерархијске лествице у комплексним предузећима неопходне су информације које се разликују од информација менаџера појединих дивизија или стратегијских пословних јединица. Полазећи од тих захтева, стратегијско управљачко рачуноводство је развило бројне начине за обезбеђивање информација намењених обликовању корпоративних стратегија. С тим у вези, у раду ће бити размотрени различити аспекти мерења перформанси мултинационалних компанија, као и задаци које стратегијско управљачко рачуноводство треба да испуни у оквиру њих. Имајући у виду наведене чињенице, главни циљ рада се састоји у сагледавању значаја који стратегијско управљачко рачуноводство има за успешно управљање перформансама мултинационалних компанија. Адекватном применом теоријских концепата и изабраних метода истраживања, од рада се очекује да проширивањем домаће литературе из ове области упозна нашу привредну јавност са улогом стратегијског управљачког рачуноводства у мерењу и контроли перформанси мултинационалних компанија.

Кључне речи:  стратегијско управљачко рачуноводство; мерење; контрола; перформансе; мултинационалне компаније

ПДФ датотека чланка: УЛОГА СТРАТЕГИЈСКОГ УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА У МЕРЕЊУ И КОНТРОЛИ ПЕРФОРМАНСИ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА