ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (4) 4, 515-531

РАЗЛИКЕ У ЗНАЧАЈУ ПОЈЕДИНИХ АСПЕКАТА ПОСЛОВНОГ УСПЕХА У ЗАВИСНОСТИ ОД СТАРОСТИ И ОБРАЗОВАЊА ПРЕДУЗЕТНИЦА


Данијела Стошић

Резиме:  Циљ рада јесте испитивање значаја који различити аспекти пословног успеха имају за предузетнице у Републици Србији, у зависности од њихове старости и образовања. Емпиријско истраживање је спроведено на узорку који је чинило 40 предузетница из неколико урбаних подручја на територији Републике Србије. Добијени подаци су анализирани применом Анализе главних компоненти (ПЦА) и једнофакторске Мултиваријационе анализе варијанси (МАНОВА). Резултати истраживања указују на то да се посматрани аспекти пословног успеха у основи могу груписати око две кључне димензије пословног успеха – око квалитативне и квантитативне димензије. Иако је утврђено да постоје одређене разлике у значају ових димензија пословног успеха за предузетнице различитих година и образовања, ове разлике нису статистички значајне. Ипак, приказано истраживање се може схватити као полазна студија, те се даља истраживања, која би евентуално подразумевала реализацију већег узорка, могу спровести полазећи од дефинисаног концептуално-методолошког оквира.

Кључне речи:  предузетништво жена; пословни успех; образовање; године старости

ПДФ датотека чланка: РАЗЛИКЕ У ЗНАЧАЈУ ПОЈЕДИНИХ АСПЕКАТА ПОСЛОВНОГ УСПЕХА У ЗАВИСНОСТИ ОД СТАРОСТИ И ОБРАЗОВАЊА ПРЕДУЗЕТНИЦА