ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (4) 5, 521-538

ЕКОЛОШКА РЕВИЗИЈА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


Снежана Љубисављевић, Лука Љубисављевић, Дејан Јовановић

Резиме:  Основна сврха рада је да објасни начине на које еколошка ревизија доприноси унапређењу и очувању заштите животне средине, поштујући концепт одрживог развоја. У раду су коришћене методе анализе, синтезе, аналогије и континуитета. Наиме, за извођење закључака о утицају еколошке ревизије на унапређење и заштиту животне средине коришћена је релевантна и расположива, пре свега, инострана литература и пракса. Резултати спроведеног истраживања показују да постоји директна веза између захтева еколошке ревизије и заштите и унапређења животне средине предузећа загађивача. Практична примењивост добијених резултата истраживања се састоји у давању конкретних предлога за смањење загађивања и унапређење заштите животне средине. Предложена је и најпогоднија форма извештаја еколошког ревизора. Оригиналност и значај истраживања спроведених у овом раду се састоје у предлозима за увођење, примену, контролу и стално усавршавање заштите животне средине коришћењем еколошке интерне и екстерне ревизије у предузећима Републике Србије.

Кључне речи:  животна средина; загађивање животне средине; еколошки управљачки системи; еколошка ревизија; извештај еколошког ревизора

ПДФ датотека чланка: ЕКОЛОШКА РЕВИЗИЈА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ