ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (3) 2, 301-319

ПРОЦЕСИ И АКТИВНОСТИ ТИМСКОГ УЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА


Снежана Лазаревић, Јелена Лукић

Резиме:  У данашњим условима пословања, организације се у све већој мери ослањају на тимове и тимско учење и позиционирају ове факторе као кључне за свој опстанак и развој. Циљ рада је да идентификује кључне процесе и активности тимског учења у организацијама и да истражи како појава проблема у тиму утиче на ове процесе и активности. У истраживању је учествовало 79 чланова из девет тимова у организацији из јавног сектора која послује у Београду, Србији. За обраду и интерпретацију података који су прикупљени помоћу интервјуа и упитника, примењене су дескриптивна анализа, линеарна регресија и Пирсонов коефицијент корелације. Резултати истраживања су показали да нејасно дефинисане улоге чланова тима, недостатак поверења између њих, неадекватан систем награђивања, лидерства и управљања имају негативан утицај на процесе и активности тимског учења. Добијени резултати истраживања су од значаја за менаџере и лидере који имају за циљ да успоставе погодан организациони контекст за тимско учење, али и да предвиде и превазиђу све проблеме који се могу појавити у тиму и који могу утицати на процесе и активности тимског учења.

Кључне речи:  тимови; тимско учење; проблеми у тиму; процеси; активности

ПДФ датотека чланка: ПРОЦЕСИ И АКТИВНОСТИ ТИМСКОГ УЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА