ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (3) 7, 389-411

УТИЦАЈ ДРЖАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НА ПОСЛОВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА


Јадранка Петровић

Резиме:  Гледишта о улози и потреби за државним развојним банкама мијењала су у XX вијеку од схватања о њиховој неопходности 1950-их година, преко гледишта да оне стварају неефикасности и дисторзије, до поновног занимања за државне развојне банке почетком XXI вијека. У овом раду пажња је усмјерена на државне развојне банке као важан инструмент државне финансијске подршке малим и средњим предузећима (МСП). Емпиријски контекст за наше истраживање обезбиједила је инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС). Примјеном Мен-Витни теста и корелационе анализе истражили смо утицај кредита ИРБРС на одабране показатеље пословања малих и средњих предузећа. Из резултата теста Мен-Витни може се закључити да су просјечан укупан приход, број запослених и нето добит у петогодишњем периоду након кориштења кредита ИРБРС статистички значајно већи код корисника кредита ИРБРС у поређењу са не-корисницима кредита ИРБРС. Такође, резултати корелационе анализе показују да постоји статистички значајна позитивна корелација средње јачине између коришћења кредита ИРБРС са једне стране и укупног прихода, нето добити и броја запослених у петогодишњем периоду након коришћења кредита ИРБРС, са друге стране. Истраживање је показало позитиван утицај кредита ИРБРС на раст укупног прихода, нето добити и запослености код малих и средњих предузећа корисника кредита.

Кључне речи:  државне развојне банке; мала и средња предузећа; показатељи успјешности пословања; укупан приход; добит; број запослених.

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ДРЖАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НА ПОСЛОВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА