ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (1) 4, 51-65

КЛАСТЕРИ КАО ИЗРАЖАЈНИ ОБЛИК ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (ПРИЛОГ ТЕОРИЈСКОЈ АНАЛИЗИ)


Ивана Костадиновић

Резиме:  У савременим условима развоја све значајнији и актуелнији је тренд повезивања малих и средњих предузећа у кластере. Константне промене које се дешавају на глобалном тржишту, раст конкуренције, као и промене у пословању многих предузећа, подстичу иста да се удружују у кластере и да, на тај начин, буду конкуренти великим предузећима. Тако, мала и средња предузећа успевају да задрже своју тржишну позицију, правну и пословну самосталност и остварују одрживи раст и пословање. Предузећа, такође, груписана у кластере, имају компаративну предност, која се заснива на кооперацији, већој флексибилности и њиховој специјализацији. Поред тога, повезивање у кластере доводи и до повећања конкурентности предузећа, и то захваљујући увођењу иновација, развоју нове технике и технологије, повећању продуктивности рада, прихватању нових стандарда квалитета. Циљ рада је да укаже на важност теоријског аспекта кластера као важног елемента пословне инфраструктуре, као и на то да је развој кластера од суштинске важности за развој малих и средњих предузећа, имајући у виду да им исти омогућавају да постану продуктивнија и иновативнија, као и конкурентнија, у односу на период када су пословала самостално и одвојено.

Кључне речи:  кластери; мала и средња предузећа; организациона структура; држава; конкурентска предност

ПДФ датотека чланка: КЛАСТЕРИ КАО ИЗРАЖАЈНИ ОБЛИК ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (ПРИЛОГ ТЕОРИЈСКОЈ АНАЛИЗИ)