ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (2) 1, 127-144

УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА ЛИДЕРСТВО


Небојша Јанићијевић

Резиме:  У раду се анализира утицај националне културе на лидерство и стилове лидера. Утврђено је да национална култура утиче на лидерство и стил лидера тако што одређује значења која реалности око њих придају како лидер тако и његови следбеници. Анализа обухвата утицај који на лидерство имају димензије националне културе идентификоване у истраживањима Герта Хофстеда и истраживању ГЛОБЕ. Анализиран је утицај димензија националних култура на две основне димензије по којима се диференцирају стилови лидера: ауторитаризам – партиципативност и оријентација на људе – оријентација на задатке. Утврђено је да дистанца моћи и индивидуализам–колективизам, као и избегавање неизвесности и одлучност пресудно утичу на избор између ауторитарних и партиципативних стилова лидера. На избор између оријентације на људе и оријентације на задатке утиче димензија „мушкости”–„женскости” националне културе, као и са њоме корелиране једнакост полова, оријентација на перформансе, оријентација на људе, оријентација ка будућности. У одређеном контексту и виско избегавање неизвесности има утицај на ову димензију лидерства. Укрштањем две димензије стилова лидерства добијамо четири (4) типа лидерства и културни контекст у коме је сваки од њих фаворизован, префериран, а тиме и ефикаснији. Српска национална култура својим претпоставкама и вредностима имплицира коришћење ауторитарног стила оријентисаног на људе.

Кључне речи:  лидерство; стилови лидерства; димензије националне културе; Србија; ГЛОБ истраживање

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НА ЛИДЕРСТВО