ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (3) 8, 381-396

КАРИЈЕРНА СИДРА НАСТАВНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА


Сандра Милановић

Резиме:   Каријерна сидра која представљају интерне констелације мотива,потреба и каријерних циљева појединаца, од велике су важности за идентификовање и саветовање о њиховим каријерама. Ако постоји слагање између њихових каријерних сидара и карактеристика посла, може се испољити велики број позитивних ефеката као што су: задовољство послом, организациона посвећеност, смањење намере за напуштањем организације итд. Циљ овог рада је да идентификује које од девет каријерних сидара је доминантно каријерно сидро наставника у средњим школама, као запослених у јавном сектору, и како се она разликују у погледу демографских фактора као што су пол, године старости и радно искуство. Како би се остварио овај циљ, спроведено је емпиријско истраживање коришћењем узорка од 44 наставника у средњим школама у једном граду. Резултати дескриптивне статистике су показали да је доминантно каријерно сидро наставника у средњим школама сигурност посла, праћена сигурношћу и животним стилом као каријерним сидрима. Непараметарски тестови су примењени за оцену статистичке значајности у разликама између демографских група. Наставнице и наставници старости између 41 и 50 година испољили су виши ниво значајности за сигурност посла као каријерно сидро, али наставници са радним искуством мањим од 15 година дали су већи ниво значајности географској сигурности посла. Резулатати ове студије дају нови допринос литератури и праксама каријерног менаџмента у Србији.

Кључне речи:  каријерно сидро; сигурност; услуге; каријерни мена

ПДФ датотека чланка: КАРИЈЕРНА СИДРА НАСТАВНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА