ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (4) 5, 481-495

ЗНАЧАЈ АКТИВНОГ СТИЛА ЛИДЕРСТВА ЗА ИНОВАТИВНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ


Радмила Бјекић, Маја Стругар Јелача, Слободан Марић

Резиме:  Циљ рада је да истражи да ли постоји веза између активног стила лидерства и иновативности организације на примеру средњих и великих предузећа која послују на територији Р. Србије. Истраживање је спроведено применом МУЛ (Мултифакторски упитник за лидерство) на узорку од 159 организација које имају више од 50 запослених, а испитаници су били менаџери. Анализом података применом вишеструке хијерархијске регресије и спирманове корелације утврђено је да постоји статистички значајана позитивна веза између активног стила лидерства и организационе иновативности у предузећима која послују на териорији Р. Србије. Расположива литература и резултати досадашњих истраживања су указали на све бенефите овог стила лидерства, а резултати овог истраживања су указала на то да управо активан стил лидерства представља један од кључних фактора који подстиче иновативност организације. Због свог позитивног утицаја на стварање иновативне климе и повећање иновативности, менаџери би требали више пажњу да обрате на овај стил лидерства, да га примењују, а научни радници да даље истражују овај феномен и да га промовишу.

Кључне речи:  активно лидерство; иноватинвост организације; МУЛ; Србија

ПДФ датотека чланка: ЗНАЧАЈ АКТИВНОГ СТИЛА ЛИДЕРСТВА ЗА ИНОВАТИВНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ