ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (4) 7, 511-526

ПРЕГЛЕД МЕТОДА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА


Дејан Трифуновић

Резиме:  У овом раду приказујемо алгоритме упаривања који се користе за упаривање студената са изборним предметима на универзитетима, што представља пример тржишта на коме није могуће користити ценовни механизам да би била одређена равнотежна алокација. У алгоритму случајне серијске диктатуре случајним путем је одређен редослед студената за избор предмета. Овај механизам није еx пост Парето ефикасан, па је овај недостатак отклоњен у алгоритму случајног серијског додељивања. Међутим, алгоритам случајног серијског додељивања не доводи до истинитог навођења преференција. У аукцијском механизму студенти подносе понуде за предмете у виду виртуелних бодова, али ове понуде не одражавају њихове преференције, јер понуда зависи и од њихових уверења о популарности предмета. Ефикасна алокација се добија ако користимо алгоритам одложеног прихватања у коме је приоритет студената у алгоритму одређен на основу њихових понуда у износу виртуелних бодова које подносе у аукцијском делу механизма. Харвардски механизам је заснован на обртању случајног редоследа, на основу кога студенти бирају предмете, из једне итерације у другу. Овај механизам не доводи до истинитог откривања преференција, али је бољи за студенте од случајне серијске диктатуре. Механизам са Вартон пословне школе заснован је на одређивању алокације која приближно одговара конкурентској равнотежи.

Кључне речи:  случајна серијска диктатура; случајно серијско додељивање; аукције; алгоритам одложеног прихватања; Харвардски механизам; механизам Вартон пословне школе.

ПДФ датотека чланка: ПРЕГЛЕД МЕТОДА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА