ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (1) 9, 153-172

ОРГАНИЗАЦИОНО УЧЕЊЕ И ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИСТИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ КАО ОСНОВА ЗА СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ТУРИСТЕ


Ивана Костадиновић, Сунчица Станковић

Резиме:  Предмет истраживања су организационо учење и иновације, као основа за креирање вредности за туристе. У складу са предметом истраживања, испитивани су односи између наведених варијабли. Моделовањем помоћу структурних једначина (СЕМ), тестиране су претпостављене узрочне везе између латентних варијабли у моделу, то јест организационог учења као егзогене варијабле и иновација, и стварања вредности за туристе као ендогених варијабли у моделу. Тестирани концептуални модел се није добро уклапао, тако да је коригован на основу препорука за могућу ревизију модела. Резултати анализе су показали значајан утицај организационог учења на иновације и стварање вредности за туристе, као и значајан утицај иновација на стварање вредности за туристе. Поред тога, резултати су показали да су иновације медијатор односа између организационог учења и стварања вредности за туристе. Ови резултати показују важност организационог учења и иновација за побољшање процеса стварања вредности за туристе. Резултати истраживања упућују на важност оријентације ка учењу као стратешког циља сваког туристичког предузећа. Указивање запосленима на важност отворености за промене, као и унапређење њихових компетенција образовним активностима, пресудно је за стварање пословне климе у којој су запослени задовољни и мотивисани за примену нових решења у складу са новим захтевима туриста.

Кључне речи:  стварање вредности за туристе; организационо учење; иновациона способност; туристичка индустрија; туристичка организација; моделирање структурних једначина

ПДФ датотека чланка: ОРГАНИЗАЦИОНО УЧЕЊЕ И ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИСТИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ КАО ОСНОВА ЗА СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ТУРИСТЕ