ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (2) 5, 243-257

МОДЕЛОВАЊЕ РАЗВОЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА КОРИСТЕЋИ МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ АПРОКСИМАЦИЈЕ ПОМОЋУ ЛАГРАНЖОВОГ ИНТЕРПОЛАЦИОНОГ ПОЛИНОМА


Иван Радојковић, Бранислав Ранђеловић, Ивана Илић

Резиме:  Увођење приватних пензионих фондова је основа реформе пензионог система у Србији. Приватни пензиони фондови у Србији су базирани на добровољности. Стога се функционисање приватних пензионих фондова спроводи кроз три узајамно испреплетана процеса: плаћање у приватни пензиони фонд, инвестирање расположивих средстава и програмиране исплате – пензије. Стабилност добровољних пензијских фондова и предвидиљвост исплата доводе до квалитетног инвестицијског портфолија и дугорочно сигурне користи од инвестирања. У овом раду примењујемо добро познат апроксимацони метод Лагранжове полиномијалне интерполације. Користимо га да бисмо пронашли одговарајући математички модел за предвиђање броја чланова фонда у односу на величину просечне плате у Србији. Ово израчунавање је базирано на подацима (просечна плата и број чланова фонда) у последњих пет година, тј. за период 2015-2019. Ми прецизно одређујемо математичку формулу, онда поредимо резултате и предвиђања добијена помоћу те формуле и помоћу формуле из једног од наших ранијих радова. Дати су и одговарајући закључци.

Кључне речи:  пензиони систем; добровољни пензиони фонд; математички модел; Лагранжова интерполација

ПДФ датотека чланка: МОДЕЛОВАЊЕ РАЗВОЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА КОРИСТЕЋИ МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ АПРОКСИМАЦИЈЕ ПОМОЋУ ЛАГРАНЖОВОГ ИНТЕРПОЛАЦИОНОГ ПОЛИНОМА