ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (1) 7, 117-131

УТИЦАЈ УПРАВЉАЊА ОБРТНИМ КАПИТАЛОМ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ: ИСКУСТВА ИЗ СРПСКЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ


Денис Куштер

Резиме:  Управљање обртним капиталом (WЦМ) игра значајну улогу у пословању компаније. Циљ овог истраживања је да објасни како управљање обртним капиталом утиче на профитабилност српских компанија мерено показатељем РОА. Да би се одговорило на питање, извршена је квантитативна анализа управљања обртним капиталом на узорку од 79 предузећа из области прерађивачке индустрије са територије Републике Србије. Све компаније су котиране на Београдској берзи у пословној 2019. години. Анализа је извршена помоћу Спеарман-овог коефицијента корелације и вишеструке линеарне регресије. Резултати истраживања показују да постоји негативна и статистички значајна корелација између профитабилности и обрта потраживања у данима (АРТ), обрта дуговања у данима (АПТ) и обрта залиха у данима (ИТ). С друге стране, утврђено је да не постоји статистички значајна корелација између циклуса конверзије готовине у данима (ЦЦЦ) и профитабилности. Питање управљања обртним капиталом није довољно испитано на територији Републике Србије и тешко је утврдити која су теоријска знања о обртном капиталу тачна, што наглашава значај истраживања на ову тему.

Кључне речи:  Обртни капитал; профитабилност; прерађивачка индустрија

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ УПРАВЉАЊА ОБРТНИМ КАПИТАЛОМ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ: ИСКУСТВА ИЗ СРПСКЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ